MEZIDOBÍ

25.neděle v mezidobí

25. neděle v mezidobí B,  Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 20.9.2015 Mud 2,12-20 Ž 54 Jak 3,16-4,3 Mk 9,30-37 Ježíš hovoří k učedníkům o tom, co má nastat. Říká, že bude zabit, ale po třech dnech že vstane z mrtvých. Ježíš to neříká poprvé, a tak učedníci mlčí a nerozumějí tomu… Jdou dál a...

24. neděle v mezidobí

24. neděle v mezidobí B, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 13.9.2015,  Iz 50,5-9 Ž 116 Jak 2,14-18 Mk 8,27-35 Petr dnes vyznává: "Ty jsi Mesiáš." Tedy ten, kterého čekáme. Ano, Židé čekali osvoboditele od římské nadvlády. Věděli, že přijde. Nevěděli, kdy to bude a jak se to stane, ale...

23. neděle v mezidobí B

23. neděle v mezidobí B, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 6.9.2015 Iz 35,4-7 Ž 146 Jak 2,1-5 Mk 7,31-37 Dnes stojíme vedle Ježíše a vidíme na vlastní oči, jak uzdravil hluchoněmého od narození. Blízcí toho člověka nejdříve Ježíše prosí. Zřejmě už slyšeli o tom, že Ježíš má takovou moc - moc...

22. neděle v mezidobí

22. neděle v mezidobí B, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 30.8.2015 5 M 4,1-8 Ž 15 Jak 1,17-27 Mk 7,1-23 Ježíš nám klade před oči rozdíl v chápání Mojžíšova přikázání. Totiž, pošpinit člověka nemůže nic, co přichází zvenčí: tedy mohu vidět cokoli, ale jsem-li pevně zakotven v Bohu, nemůže to...

21. neděle v mezidobí

21. neděle v mezidobí B,  Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 23.8.2015 Joz 24,1-18 Ž 34 Ef 5,21-32 Jn 6,60-69 Snad v ničem jiném nejsme tak zajedno s Ježíšovými odpůrci: „Kdo to může poslouchat?“ - Jak se zaposlouchat do Božího slova, když to rozhodně není zábavná četba; nezazní tu žádné...

20. neděle v mezidobí

20. neděle v mezidobí B, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 16.8.2015 Př 9,1-6 Ž 34 Ef 5,15-20 Jn 6,51-59 Není jistě pravda, že by většina lidí byli lidé jen průměrní. A už vůbec nelze tvrdit, že by velká část lidstva byli prostě lidé zlí, že by jim o nijaké dobro nešlo. Alespoň v mládí má mnoho...

19. neděle v mezidobí

19. neděle v mezidobí B, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 9.8.2015 1 Kr 19,4-8 Ž 34 Ef 4,30-5,2 Jn 6,41-51 V životě člověka nejsou jen dny plné pohody a štěstí; plné slunce a úsměvu; ale i perné dny, kdy říkáme, že toho máme už "plné zuby", že "toho máme po krk". Jsou to dny těžké a chmurné, kdy...

18. neděle v mezidobí

18. neděle v mezidobí B, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 2.8.2015 2 M 16,2-15 Ž 78 Ef 4,17-24 Jn 6,24-35 "Hledáte mne proto, že jste se dosyta najedli, neusilujte však o pokrm pomíjející, ale o pokrm, který zůstává k věčnému životu." - Lidé chtějí chléb zadarmo. To by se jim líbilo, proto ať je...

17. neděle v mezidobí B

    17. neděle v mezidobí B  Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 26.7.2015 2 Kr 4,42-44 Ž 145 Ef 4,1-6 Jn 6,1-15     Ježíš dnes nakrmil více než pět tisíc lidí. Jak se to může stát? U Boha není...

16. neděle v mezidobí

16. neděle v mezidobí (sv.Magdaléna), Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 22.7.2015 Apoštolové se vrátili z cest a chtějí Ježíši všechno povyprávět. Byli plní zážitků, potřebovali se vzájemně o prožitém sdílet. Ale neměli na sebe klid. Proto je Ježíš vyzval, že se uchýlí někam, kde nebudou mít kolem...

Záznamy: 11 - 20 ze 32
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>

mezidobí (týden)

33. týden

úterý po 33. neděli v mezidobí, Kujavy, Hl.Životice 17.11.2015, 2 Mak 6,18-31             Víra se musí projevovat skutky, a to především bez pokrytectví. Příklad takovéto víry vidíme jak na Eleazarovém hrdinství, tak i na Zacheovém obrácení... středa po...

32. týden v mezidobí

úterý po 32. neděli v mezidobí, Kujavy, Hl.Životice 10.11.2015, Mdr 2,23-3,9             Nikde v SZ není tak jasně vysvětlená otázka věčné blaženosti, jako právě v dnešním úryvku. Spravedliví vstupují smrtí do věčného života, aby nalezli pokoj a Boží...

31. týden

středa po 31. neděli v mezidobí, Pustějov, 4.11.2015, Řím 13,8-10             Podle Pavla je „dluh“ lásky oživovacím principem celého společenství a jen láska nám pomáhá dodržovat přikázání a tak dělat svět šťastnějším... čtvrtek po 31. neděli v...

30. týden v mezidobí

pátek po 30. neděli v mezidobí, Hl.Životice 30.10.2015, Řím 9,1-5             Pavel trpí tím, že jeho lid nepřijal Krista a i navzdory všem těžkostem, které se mu stavěli do cesty při hlásání evangelia, přeci touží, aby všichni byli spaseni... sobota po...

29. týden

úterý po 29. neděli v mezidobí, Kujavy, Hl.Životice 20.10.2015, Řím 5,12-21             Bůh stvořil lidi z lásky a chce, aby všichni byli zachráněni, proto poslal svého Syna, aby nás z hříchu vykoupil – jeho milostí jsme předci ospravedlněni... středa...

28. týden

úterý po 28. neděli v mezidobí, Kujavy, Hl.Životice 13.10.2015, Řím 1,16-25             V žalmu jsme odpovídali: „nebesa vypravují o Boží slávě“ a Pavel v listě Římanů uvažuje, že mnozí lidé „Boha sice poznali, ale nectili a neprojevovali mu vděčnost“,...

27. týden

úterý po 27. neděli v mezidobí, Kujavy, Hl.Životice 6.10.2015, Jon 3,1-10 Bůh trest nechce, ale používá ho jako „výchovní prostředek“ k obrácení. Pokud se však člověk obrátí, Bůh raději odpouští, než trestá…   středa po 27. neděli v mezidobí, Pustějov, 7.10.2015, Jon 4,1-11 Na...

sv.Václav

sv. Václav, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 28.9.2015 Přesuňme se myšlenkou do onoho rána, kdy je sv. Václav zabit… Stojí-me tak jakoby na křižovatce dějin. Jedna cesta je cesta Václavova - náročná mravními zásadami; zdlouhavá hledáním a vytvářením smíru; cesta zušlechťující;  cesta...

25. týden

úterý po 25. neděli v mezidobí, Kujavy, Hl.Životice 22.9.2015, Ezd 6,7-20 Bůh je věrný, nezapomněl na svůj lid. To se projevilo blahosklonností perských králů Kýra a Dária asi 500 let před narozením Krista, kteří umožnili obnovit chrám a vrátit se do vlasti…   středa po 25. neděli v...

23. týden

úterý po 23. neděli v mezidobí, Kujavy, Hl.Životice 8.9.2015, Kol 2,6-15 Pavel v listě Kolosanům píše, že máme být vírou pevně zakořeněni v Kristu a nepřijímali žádné lidské nauky; ale na druhé straně víra se živí i vzděláváním…   středa po 23. neděli v mezidobí, Pustějov, 9.9.2015,...

Záznamy: 1 - 10 ze 29
1 | 2 | 3 >>

VELIKONOCE

seslání DS

SESLÁNÍ DS B, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 24.5.2015, Sk 2,1-11 Ž 104 Gal 5,16-25 Jn 15,26-16,15 U Boha neexistuje ani čas ani prostor, přesto dnes si připomínáme, že Duch Svatý byl dán tomuto světu, ale i okamžik, kdy se prvně lidé otevřeli Du-chu a přijali ho. Pro apoštoly to byl a pro nás...

7. velikonoční neděle

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ B Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 17.5.2015, Sk 1,15-26 Ž 103 1Jn 4,11-16 Jn 17,11-19 V evangeliu jsme slyšeli Ježíšovu modlitbu za nás a za svět. Svět, ve kterém žijeme, není a nebude ideální, to dobře víme. Ježíš za nás prosí Otce, aby nás chránil od zlého. Ale nevyvádí...

6. velikonoční neděle

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ B Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 10.5.2015, Sk 10,25-48 Ž 98 1 Jn 4,7-10 Jn 15,9-17 Blížíme se k svatodušním svátkům, a tak první čtení staví do popředí Ducha Svatého a jeho obdarování. Druhé čtení a evangelium mají výraznou společnou myšlenku: vzájemnou lásku....

5. velikonoční neděle

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ B Děrné, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 3.5.2015   Sk 9,26-31 Ž 22 1 Jn 3,18-24 Jn 15,1-8 V dnešním podobenství je především překrásné ujištění, že jsme v něčem zakořenění. Že po narození nejsme odkázáni jen sami na sebe, že nejsme stvořením nepochopitelného...

4. velikonoční neděle

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ B Bílovec, D.Benešov, Zábřeh, 26.4.2015   Sk 4,8-12 Ž 118 1 Jn 3,1-2 Jn 10,11-18 V dnešním evangeliu jsme slyšeli: „Já jsem pastýř dobrý. Dobrý pastýř dává za ovce svůj život.“ - Nikde Ježíš sám o sobě nehovoří tak jasně, i když v přirovnání, čím je a chce pro...

3. velikonoční neděle

3. velikonoční neděle Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 19.4.2015 Sk 3,13-19 Ž 4,2-9 1 Jn 2,1-5 Lk 24,35-48 Jak jsme slyšeli v evangeliu, Emauzští učedníci se právě vrátili k jedenácti a jiným, co byli s nimi a povídají jim, co viděli, co se stalo. Jedenácti vyprávěli, jak se Pán zjevil...

2. velikonoční neděle

2. velikonoční neděle, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 12.4.2015, Sk 4,32-35 Ž 118 1 Jn 5,1-6 Jn 20,19-31,  Dnešní den prožíváme neděli Božího milosrdenství. – V evangeliu jsme slyšeli trojitý Ježíšův pozdrav: „pokoj vám“. - Tomáš je skeptik, nedá (v uvo-zovkách) na "povídačky". Je realista,...

1. velikonoční neděle

neděle Zmrtvýchvstání, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 5.4.2015, Jn 20,1-9 Slavíme dnes neděli Vzkříšení, tedy největší svátek církevního roku. Ukřižovaný Kristus zvítězil. Vzkříšením Bůh potvrdil, že Ježíš Nazaretský je vskutku tím pravým a jediným Mesiášem, který přišel, aby spasil celý svět....

Záznamy: 1 - 8 ze 8

velikonoční období

7. velikonoční týden

pátek po 7. neděli velikonoční, H.Životice, 22.5.2015, Sk 25,13-21 Pavel je sice nevinný, ale přeci je souzen, podle slov Felixa, za „spornou otázku“, jenomže kdyby Kristus nevstal z mrtvých, marná by byla i celá naše víra…   sobota po 7. neděli velikonoční, Pustějov, 23.5.2015, Sk...

6. velikonoční týden

úterý po 6. neděli velikonoční, Kujavy, Hl.Životice, 12.5.2015, Sk 16,22-34 Pavlova odpověď z prvního čtení je adresovaná i pro nás, posluchače 21. století: „uvěř v Pána Ježíše, a  dojdeš spásy….“   sobota po 6. neděli velikonoční, Pustějov,16.5.2015, Sk 18,23-28 Jméno...

5.velikonoční týden

úterý po 5. neděli velikonoční, Kujavy, H.životice, 5.5.2015, Sk 14,19-28 Pavel v Antiochii končí svoji první misijní cestu, mezitím je kamenován, ale i to snáší pro Krista, aby se jeho poselství šířilo…   středa po 5. neděli velikonoční, Pustějov, 6.5.2015, Sk 15,1-6 Pavel skončil...

4. velikonoční týden

úterý po 4. neděli velikonoční, Kujavy, H.životice, 28.4.2015, Sk 11,19-26  Smrtí sv.Štěpána se sice začalo pronásledování křesťanů, ale na druhé straně napomohlo šíření víry i na dalších územích. Tak se Antiochia stává místem, kde prvníkrát nazvali věřící...

3. velikonoční týden

pondělí po 3. neděli velikonoční, Bílovec, 20.4.2015, Sk 6,8-15 Na přímluvu sv. Štěpána si vyprošujme pro náš každodenní život sílu DS pro naše rozhodování a to, abychom kráčeli ve světle a byli pro jiné „anděly“…   úterý po 3. neděli velikonoční, Kujavy, H.životice, 21.4.2015, Sk...

2. velikonoční týden

úterý po 2. neděli velikonoční, Kujavy, H.životice, 14.4.2015, Sk 4,32-37 Ježíš vstal z mrtvých. Jak se dovídáme z evangelia, víra v něho otvírá možnost narodit se znova, tedy z DS a tak mít život věčný…   čtvrtek po 2. neděli velikonoční, Kujavy, 16.4.2015, Sk 5,27-33 Ježíš...

1. velikonoční týden

úterý po 1. neděli velikonoční, Kujavy, H.životice, 7.4.2015, Sk 2,36-41 Postní dobou jsme se připravovali na velikonoce, na obrácení. Teď můžeme Bohu vzdávat chválu za dar vykoupení...   středa po 1 neděli velikonoční, Pustějov, 8.4.2015, Sk 3,1-10 První čtení nás povzbuzuje, že...

trídům

Zelený čtvrtek, Hl. Životice, 2.4.2015 Dnešní večer připomíná ustanovení Eucharistie, služebného kněžství a přikázání bratrské lásky.  Ježíš zahajuje velikonoční večeři umýváním nohou. Bůh bere na sebe roli služebníka a očišťuje nás, abychom se mohli účastnit jeho hostiny; a bere na sebe...

Záznamy: 1 - 8 ze 8

PůST

5. postní neděle

5. postní neděle B Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 22.3.2015   (4.tématická o Eucharistii) Jako předposlední téma v cyklu budeme dnes uvažovat o: „EUCHARISTII A EVANGELIZACI“.   Eucharistie je zdroj jednoty a síly života církve. Zde je skryta posila pro fungující farní...

4. postní neděle

4. postní neděle B Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 15.3.2015   (3.tématická o Eucharistii) Jako třetí téma, o kterém budeme dnes uvažovat je: „EUCHARISTIE A SOLIDARITA“. Lhostejnost a individualismus je rakovinou naší doby. – Naopak, Eucharistie vybízí k vnímavosti a angažovanosti...

3. postní neděle

3. postní neděle B, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 8.3.2015   (2.tématická o Eucharistii) Druhá téma, o které budeme dnes uvažovat je „EU-CHARISTIE A SPOLECENSTVI“. Na společenství vycházející z eucharistie lze nahlížet ze dvou úhlů: na prvním místě jde o společenství s Bohem, který...

2. postní neděle

2. postní neděle B Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 1.3.2015   (1.tématická o Eucharistii) Minulou neděli listem od o.biskupa jsme byli uvedeni do postní doby ve spojení s tématem eucharistie. Několik neděl se budeme tedy zabývat eucharistií. Dnes budeme uvažovat o eucharistii a...

Záznamy: 1 - 4 ze 4

postní období

svatý týden

úterý svatý týden, Kujavy 31.3.2015, Iz 49,1-6 Povolání každého proroka (tak i Izaáše) je tvrdé a úspěch malý, ale důležité je plnění poslání a to i přes hranice vlastního lidu…   středa svatý týden, Pustějov, 1.4.2015, Iz 50,4-9 Z prvního čtení se dovídáme, že Pán je vždy věrný a...

5. postní týden

Zvěstování PM, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 25.3.2015 (5.tématická o Eucharistii) Dnes o svátku Zvěstování PM zakončíme náš tématický celek uvažováním o: „EUCHARISTII A MARII“. Vstupme do školy svatých, a učme se na jejich příkladu opravdové eucharistické úcty. Mezi svatými, Maria se...

4. postní týden

úterý po 4. postní, Kujavy,Hl.Životice 17.3.2015, Ez 47,1-12 Voda je symbolem očištění ale i požehnání. To, že voda v prvním čtení vytéká z chrámu, znamená, že všechno požehnání je od Boha; on ho chce vždy s hojností vylít, jen člověk musí být ochoten se obrátit k Bohu…   sv.Josef,...

3. postní týden

úterý po 3. postní, Kujavy,Hl.Životice 10.3.2015, Dan 3,25-43 V prvním čtení jsme si vyslechly nádhernou Azariášovu modlitbu. Podčárnu jen některé momenty: nevzdaluj od nás své milosrdenství…, přijmi nás pro pokoru ducha…, celým srdcem tě následujeme…, hledáme tvou tvář…, dej slávu svému...

2. postní týden

úterý po 2. postní, Kujavy,Hl.Životice 3.3.2015, Iz 1,10-20 Začátek knihy proroka Izaiáše je jako úvod do celé knihy, neboť posláním proroka je burcovat lid a vést ho k obrácení, to pak vede ke spravedlivosti a milosrdenství…   středa po 2. postní, Pustějov, 4.3.2015, Jer 18,18-20...

1. postní týden

úterý po 1. postní, Kujavy,Hl.Životice 24.2.2015, Iz 55,10n Izaiáš porovnává déšť s Božím slovem. To nezabíjí ani neškodí, ale působí jen dobro a požehnání…   středa po 1. postní, Pustějov, 25.2.2015, Jon 3,1-10 Událost z Ninive ukazuje, že Bůh dělá první krok k člověku a dává mu...

patek po Pop.středě

pátek po popelci, Hl.Životice, Pustějov 20.2.2015, Iz 58,1-9 První čtení dává do kontrastu vnější a vnitřní projevy půstu, přičemž vyjmenovává odřeknutí se zla a egoistické zotročení jiného, vynalézavou lásku a odpuštění, …). Když takto člověk postupuje, Bůh ho uzdravuje a dává mu své...

Popeleční středa

popeleční středa Pustějov, Kujavy, Hl.Životice 18.2.2015   Dnes slavnostně vstupujeme do postní doby. Jaká je její náplň a proč vlastně je? – Abychom ji lépe pochopili, podívejme se na konec – tedy Velikonoce, protože na ní je postní doba přípravou. Ty jsou ústředními svátky...

Záznamy: 1 - 8 ze 8

Vánoce

půlnoční

půlnoční (v noci), Pustějov, H.Životice, 24.12.2014, čtení z vigilie a evangelium z noci Zdá se, že dnes při různých zprávách ze světa spíše převládají zprávy horší nad těmi dobrými. Ale nám má být jasno, že křesťanství vždy a za všech okolností znamená věrnost jedné zprávě, která má název...

Boží narození

Narození Páně (den), Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 25.12.2014 Vánoce jsou tím nejpodivuhodnějším svátkem, který existuje. Jsou překvapením, které Bůh připravil lidem. O Vánocích totiž živý a všemocný Bůh ukazuje plnost svého milosrdenství tím, že se z lásky stává zcela malým a slabým. Stvořitel...

sv.Štěpán

sv. Štěpán, Hl.Životice, 26.12.2014 Skutky apoštolů nás informují o smrti prvomučedníka Štěpána. Byl plný darů Ducha Svatého, kazatelské moudrosti a evangelijní síly, s níž zvěstoval radostnou zvěst. - Závěrečná část odvážného Štěpánova vystoupení před staršími a představenými lidu spolu se...

sv. Rodiny

sv.Rodina, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 28.12.2014, 1 M 15,1-6,21,1-3 Ž 105 Žid 11,8-19 Lk 2,22-40 Vánoce, které dnes slavíme, nejsou jen liturgickou oslavou narození Pána Ježíše, ale i rodinnými svátky… Ačkoli Ježíšův život byl podivuhodný od prvních vteřin jeho exis-tence,...

1.1.

1.1. PM Bohorodičky, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 1.1.2015 Na konci starého roku převažuje pohled zpět, hodnocení. - Nový rok otvírá prostor do budoucna; do něčeho, co je pro nás velká neznámá, vždyť nevíme, co nám přinese a jaký bude… - Uplynulý rok se vším všudy můžeme vědomě a v síle...

2. neděle po Narození

2. neděle po narození, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 4.1.2015 Sir 24,1-16 Ž 147 Ef 1,3-18 Jn 1,1-18 Mezi otázky, které si někdy v živote klademe, patří i otázka: Jaký to má všechno smysl? Abychom pochopili hloubku Vánoc, musíme se zamyslet nad slovy apoštola Jana z dnešního evangelia. On ve...

Zjevení Páně

Zjevení Páně, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 6.1.2015 Iz 60,1-6 Ž 72 Ef 3,2-6 Mt 2,1-12 Když něco srovnáváme, použijeme slovo „kontrast“. Chceme nim vyjádřit něco zcela odlišné, opačné nebo protikladné. - S kontrastem se setkáváme i v Matoušově vyprávění, které jsme si vyslechli v dnešní...

týden po 2. neděli po Narození

čtvrtek po 2. neděli po narození, Kujavy 8.1.2015, 1 Jn 4,7-10 Jako můžeme poznávat Boha? Ano, z Bible, od jiných, z vlastní zkušenosti nebo rozumem,… a dnes apoštol Jan ještě říká, že i ze vzájemné lásky, „protože láska je z Boha“…   pátek po 2. neděli po narození, H.Životice...

Křest Páně

Křest Páně, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 11.1.2015 Iz 55,1-11 1 Jn5,1-9 Mk 1,6-11   Tento svátek je především epifanií neboli zjevením Kristovy osoby. Východní liturgie právem řadí tento svátek ke zjevení mudrcům a k zázraku na svatbě v Káně, kde je řečeno, že "Ježíš zjevil svou slávu,...

Záznamy: 1 - 9 ze 9

ADVENT

4.adventní

4. ADVENTNÍ NEDĚLE B, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 21.12.2014 2 Sam 7,1-16 Ž 89 Řím 16,25-27 Lk 1,26-38 Často prožíváme jak své radosti a naděje, tak i své nezdary, bolesti a strachy jako izolované události. Nejsou však izolované. - Všechny dnešní texty nabízejí možnost zasadit událost víry...

3. adventní neděle

3. ADVENTNÍ NEDĚLE B, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 14.12.2014 Iz 61,1-11   Lk 1,46-54   1 Sol 5,16-24   Jn 1,6-28 Ve společnosti, která má plnou hlavu zdravého sebevědomí; asertivity; umění prosadit se; úspěchu; zdravých ambicí; nebo sebedůvěry; jistoty ve...

2.advetní neděle

2. ADVENTNÍ NEDĚLE B (pouť v Hl. Životicích),  Pustějov, Kujavy 7.12.2014,  Iz 40,1-11   Ž 85   2 Pt 3,8-14   Mk 1,1-8 Očekávání je společné všem, kdo uvěřili, lidem starozákonním i novozákonním. V podstatě bychom se mohli i my nazvat „adventními...

1. adventní neděle

1. ADVENTNÍ NEDĚLE B, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 30.11.2014 Iz 63,16-64,7    Ž 80    1 Kor 1,3-9    Mk 13,33-37 Pastýřský list o.biskupa Lobkovicze.  

Záznamy: 1 - 4 ze 4

adventní období

3. adventní týden

úterý po 3. adventní neděle, Kujavy H.Životice, 16.12.2014, Sof 3,1-13 I když ústy proroka Sofoniáše slyšíme „běda“, nezaznívá to jako prokletí, ale naopak: jako cesta k pokání a po obrácení jako následné Boží požehnání…   středa po 3. adventní neděle, Pustějov, 17.12.2014, 1 M...

2. adventní týden

PM Neposkvrněná, Pustějov, Kujavy, H.Životice, 8.12.2014 Dnes celá Církev slaví jeden z nejkrásnějších svátků ke cti P. Marie. Osoba Marie se dobře hodí do adventní doby. Je pro nás svým hlubokým usebráním a soustředěním se na svého božského Syna vznešeným vzorem přípravy na slavnost...

1. adventní týden

úterý po 1. adventní neděle, Kujavy H.Životice, 2.12.2014, Iz 11,1-10 První čtení hovoří o nové ratolesti a novém výhonku. Ačkoli je to vztahováno na Mesiáše, můžeme to aplikovat i na začínající advent: jako „nový výhonek“ ať je i naše předsevzetí, abychom byli nositeli radosti a...

Záznamy: 1 - 3 ze 3