1. velikonoční neděle

neděle Zmrtvýchvstání, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 5.4.2015, Jn 20,1-9
Slavíme dnes neděli Vzkříšení, tedy největší svátek církevního roku. Ukřižovaný Kristus zvítězil. Vzkříšením Bůh potvrdil, že Ježíš Nazaretský je vskutku tím pravým a jediným Mesiášem, který přišel, aby spasil celý svět. Obě události, smrt na kříži a vzkříšení, patří neoddělitelně k sobě.  Jen tak, že Ježíš -  pravý Bůh a pravý člověk za nás zemřel a vstal z mrtvých, nám navrátil ztracený věčný život…
Biblická zvěst o vzkříšení je ale něco docela jiného než jen návrat ze smr-ti do života. S obojím, s křížem i vzkříšením, byly totiž vždycky potíže. - Farize-ové připouštěli možnost vzkříšení, ale u Ježíše jim vadila smrt na dřevě kříže, která pro ně byla prokletím. - Saduceové vzkříšení neuznávali vůbec. - První re-akcí žen, když jim anděl oznámil, že Ježíš vstal z mrtvých, bylo, že „utekly od hro-bu, protože na ně padla hrůza a úžas.“ (Mk 16,8) Marie z Magdaly, Jana a Marie Jaku-bova to šly povědět apoštolům, ale „těm však ta slova připadala jako blouznění a nevě-řili jim.“ - Petr i Jan se rozběhli k hrobu, nahlédli dovnitř a uviděli tam ležet jen plátna. (Lk 24,10-12) - Tomáš neuvěřil, dokud si nesáhl do Ježíšových ran (Jan 20,24-29). - Také mimo okruh židů se všechno točilo kolem otázky, zda je to pravda, zda tomu věřit, nebo nevěřit. Apoštol Pavel neuspěl na Areopagu v rozhovoru s fi-losofy, kteří „jakmile uslyšeli o vzkříšení z mrtvých, jedni se mu začali smát a druzí řekli: ,Rádi si tě poslechneme, ale až někdy jindy.“ (Sk 17,32n)…
Zpráva o Ježíšově vzkříšení se zajisté vymyká našemu rozumu. Je to udá-lost nepochopitelná a podivná. Ale my nemůžeme jinak než znovu hlasitě vy-znat: Ježíš je živý, Ježíš je vítěz, Ježíš Kristus pro nás znamená všechno a bez něho bychom ztratili to, co činí život životem… 
To je poselství velikonočních svátků. Pán Ježíš žije a je s těmi, kteří se ho drží ve víře. Kristus vstal z mrtvých! To je radostný chvalozpěv křesťanské círk-ve. Proto bude kralovat nejen nad námi, ale nad celým světem a to je důvod k tomu, abychom to, co je před námi, vyhlíželi s nadějí a bez obav… Ptá-li se ně-kdo, co bude se světem, můžeme odpovědět: Boží království přichází. Těm, kte-ří se ptají, kdo je nad námi, odpovídáme: Ten, který je s námi, živý Kristus…