seslání DS

SESLÁNÍ DS B, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 24.5.2015,
Sk 2,1-11 Ž 104 Gal 5,16-25 Jn 15,26-16,15
U Boha neexistuje ani čas ani prostor, přesto dnes si připomínáme, že Duch Svatý byl dán tomuto světu, ale i okamžik, kdy se prvně lidé otevřeli Du-chu a přijali ho. Pro apoštoly to byl a pro nás to je úžasný zážitek a je základem dnešní slavnosti. Duch Svatý byl dán a nyní je na každém z nás otevřít se mu, aby Duch Svatý mohl proudit, vyrazit z našeho nitra jako pramen; "pramen tryskající k věčnému životu".  - Znamením Ducha Svatého je to, že je pro druhé, že rozdává, rozlévá se… Duch svatý v Nejsvětější trojici je proud lásky; spojovník mezi Otcem a Synem. - Člověk se pod jeho vplyvem vydá na úžasné dobrodružství víry, naděje a lásky. Objeví nové zdroje síly a je jedno, je-li mu patnáct nebo osmdesát. - Ale podívejme se, co je prvním ovocem Ducha. Svatý Pavel nám to říká jasně: "Jenom pod vlivem Ducha Svatého může někdo říct: Ježíš je Pán." Víra - víra je první dar Ducha Svatého. Není to jen povrchní "ano, věřím, že Ježíš je Pán" - a dost. Přijetí Ježíše znamená změnu celého vnitřního smýšlení, celým svým postojem a jednáním dávat najevo, že patřím k Ježíši. Je to vlastně spojení úžasného působení Ducha a svobodného rozhodnutí odevzdat se mu ve víře. Jen pod vlivem Ducha Svatého může někdo říct: "Ježíš je Pán", ale zároveň říct - opravdu, celým srdcem - "Ježíši, buď mým osobním Pánem!". Jedině tak bude naše víra láskou, láskou, která překoná všechna soužení i smrt. A tady přichází na řadu i všechny dary služby, o kterých mluví sv. Pavel: "Ovocem Ducha je láska, radost, pokoj, shovívavost, vlídnost, dobrota, věrnost, tichost, zdr-ženlivost…" Ony jsou zdrojem užitečnosti naší víry. Řeknete si snad: "Ano, ano, ale je to tak těžké, otevřít se, vždyť ani nevím jak." Jak? - Pro každého jinak. Cesta Ducha Svatého je cesta ustavičného hledání. Hledejte pravdu; pravdu skrze Boží slovo. Hledej nové, neobjevené cesty. Čím hlouběji pronikáš tajemství stvoření, tím více se ti duše rozšíří a to tě přivádí k oslavě a díkučinění Bohu. Duch je blízko; je tu mezi námi. Otevři srdce a nech se uchvátit jakoby silným větrem; jakoby plamenem lásky, který očistí všechno zlo v nás… Bůh tě miluje a chce obsadit úplně tvé srdce a naplnit tě svojí silou, jen se mu otevři…