4. postní týden

úterý po 4. postní, Kujavy,Hl.Životice 17.3.2015, Ez 47,1-12
Voda je symbolem očištění ale i požehnání. To, že voda v prvním čtení vytéká z chrámu, znamená, že všechno požehnání je od Boha; on ho chce vždy s hojností vylít, jen člověk musí být ochoten se obrátit k Bohu…
 
sv.Josef, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 19.3.2015
Shromáždili jsme se o slavnosti svatého Josefa, snoubence Panny Marie. 
Písmo je víc než stručné a stará tradice mluví o sv. Josefu jen příležitostně. Od evangelisty Marka se pouze dovídáme, že obyvatelé Nazareta o Ježíšovi říkali, že je to syn Mariin a že pracuje jako tesař. Jméno Ježíšova pěstouna a Mariina man-žela známe od Matouše a Lukáše. 
Zasnoubení Josefa s Marií podle židovského práva představovalo již pevnou vazbu. Tento mladý zbožný pár měl všechny předpoklady pro šťastný život; jenže Maria počala z Ducha Svatého… Nepovažovala se ale za povolanou vysvětlovat Josefovi nepochopitelné početí. Josef byl zraněný. Bůh však poslal anděla, aby Josefovi oznámil, jak se věci mají… 
Všechno to, co situaci měnilo, nemohlo by člověka nechat klidným, kdy-by nebyl dokonale odevzdán do Boží vůle. Josef nikdy nepřestal být pokorným služebníkem Božím a dostalo se mu velkého daru - hluboké víry. Josef vzal Ma-rii k sobě. Tím uznal její dítě před Zákonem za své i s přijetím plné otcovské odpovědnosti. Jejich vzájemná láska byla poznamenána, či spíše okrášlena úctou k Bohu, který se nacházel uprostřed nich. - Josef dále vynikal živou vírou a po-korou. Z dalších Josefových vlastností bývají uváděny spravedlnost, poslušnost a ochota k službě, mlčenlivost. Mlčenlivost vyjadřující souhlas s Boží vůlí, mlčen-livost uschopňující naslouchat, mlčenlivost, jejímž ovocem je pokoj... 
Svatý Josef byl zahrnut všemi dary, které jej uschopnily plnit jeho poslá-ní. Písmo svaté říká, že těm, kteří milují Boha, všechno napomáhá k dobrému. Příklad sv. Josefa ukazuje, že manželství, dítě, obtíže i radosti, nepřátelé, práce,…  to vše může vést k oslavě Boží a k posvěcení člověka… 
 
sobota po 4. postní, Pustějov, 21.3.2015, Jer 11,18-20
Prorok Jeremiáš na své kůži prožíval jakoby předobraz utrpení Ježíše Krista. Utrpení je tu jako „zástupní oběť“ za hříchy lidu.