3. velikonoční neděle

3. velikonoční neděle
Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 19.4.2015
Sk 3,13-19 Ž 4,2-9 1 Jn 2,1-5 Lk 24,35-48
Jak jsme slyšeli v evangeliu, Emauzští učedníci se právě vrátili k jedenácti a jiným, co byli s nimi a povídají jim, co viděli, co se stalo. Jedenácti vyprávěli, jak se Pán zjevil Šimonovi a ti druzí zase říkají, jak poznali Pána při lámání chleba. Zatímco o tom mluvili, sám Ježíš se zastavil uprostřed nich a řekl: "Pokoj vám." - V Lukášově evangeliu se s klidem setkáváme na více místech. Už andělé při zvěstování pastýřům říkají: "Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle." Lukášovo evangelium začíná klidem a klidem i končí u Ježíšově zjevení, jak jsme to slyšeli v dnešním evangeliu: "Pokoj vám." - V biblické řeči slovo klid neznamená jen a především to, co my označujeme výrazem mír. Ale znamená neporušenost, dokonalost, úplnost. Klid tedy může mít význam hmotného blahobytu, štěstí, zdraví, spokojenosti. Izraelité byli přesvědčeni, že klid obecně znamená Boží dar. Vždyť Pán je klid (Sd 6, 24), způsobuje klid a přeje jej svým služebníkům (Ž 35, 27). Když Ježíš někomu řekl: "Jdi v pokoji" nebo "Pokoj vám," bylo to víc než obyčejný pozdrav. Byl to dar spásy a všeho, co s tím souvisí.
Když přichází Ježíš, přináší s sebou svůj klid, Boží klid. - Co přinášíme s sebou my? Rozšiřujeme i my kolem sebe klid nebo šíříme nenávist, nepřátelství a urážky? V některých situacích je klid zvlášť důležitý, ale nemusí to vždy být viditelné navenek. Důležitý je i klid uvnitř člověka.
Na závěr přeji vám i sobě, abychom měli klid v duši. Pokud budeme mít klid uvnitř, budeme ho prokazovat i navenek. Nedejme se odradit neúspěchy. Pokud upadneme, neostaňme ležet. Snažme se postavit, litovat a smířit. Roznášejme klid do svého okolí. Pak se staneme, tak jako apoštolové, posly dobré zvěsti. Pokoj vám!