6. velikonoční týden

  • úterý po 6. neděli velikonoční, Kujavy, Hl.Životice, 12.5.2015, Sk 16,22-34
Pavlova odpověď z prvního čtení je adresovaná i pro nás, posluchače 21. století: „uvěř v Pána Ježíše, a  dojdeš spásy….“
 
  • sobota po 6. neděli velikonoční, Pustějov,16.5.2015, Sk 18,23-28
Jméno „Apollos“ z řečtiny znamená „hořící v duchu“. Apollos dal své schopnosti do služeb církve a obratně „dokazoval z PS, že Ježíš je Mesiáš“…
 
  • Nanebevstoupení (čtvrtek po 6. neděli), Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 14.5.2015
Svatý Augustin začíná své kázání k této slavnosti slovy: "Dnes vystoupil náš Pán Ježíš Kristus na nebesa: Kéž s ním vystoupí i naše srdce!" - Nanebevstoupením Ježíš úspěšně dokončil své poslání na zemi. Sdělil a zjevil nám vše podstatné a po-třebné o lásce Boha Otce a o naší životní cestě. - Odešel a zůstal přítomen; pravý Bůh a pravý člověk; živoucí životadárce s námi sjednocen ve smrti; prostředník a cíl; počátek a plnost ... Ježíš je v nebi, ale současně zůstává pevně sjednocen s námi. 
Na začátku eucharistické modlitby kněz říká: „vzhůru srdce“ a odpovídá-me „máme je u Pána“. - Nebe není někde nahoru, ale nebe začíná již tady: svými myšlenky, slovy i skutky dokazujeme, kde je naše srdce; po čem doopravdy touží… Ano, nebe začíná již tady, kde žiji, s kým se potkávám, jak reaguji… Kéž o dnešním svátku nanebevstoupení si více než jindy uvědomíme, že jsme sice ohraničeni v čase a prostoru, ale máme neustále směřovat k nebi, protože tam nás čeká opravdové a věčné štěstí, proto pozvedněme své srdce k Bohu, ať ho On promění, abychom byli jeho svědky tady na zemi; abychom svět kolem nás přetvářeli v společenství lásky a tak zakoušeli nebe již na zemi…