3. adventní neděle

3. ADVENTNÍ NEDĚLE B, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 14.12.2014
Iz 61,1-11   Lk 1,46-54   1 Sol 5,16-24   Jn 1,6-28
Ve společnosti, která má plnou hlavu zdravého sebevědomí; asertivity; umění prosadit se; úspěchu; zdravých ambicí; nebo sebedůvěry; jistoty ve vystu-pování; dobrého „image“…, nevyznívá Janova negativní autodefinice zrovna přitažlivě. „Reportéři“, kteří se ho ptají, jeho trojnásobní „nejsem“ samozřejmě neuspokojuje. Když se jejich respondent konečně zmůže na nějakou pozitivní formulaci, definuje se velice jednoduše: „Jsem hlas...“ - Hlas je něco, co nemů-že existovat samo o sobě. Existuje jen tehdy, když ho někdo vydá. Hlas je něco, co samo o sobě nemá smysl, nenese-li artikulované hlásky, nebo harmonickou melodii. Jan se tedy definuje jako někdo, kdo existuje jen v závislosti na tom, kdo ho poslal. Jasně říká, že jeho život má smysl jen v souvislosti s tím, koho ohlašuje. Téměř, jakoby říkal: „Já jsem nic. Jsem zde pouze díky tomu, který mě poslal a kvůli tomu, koho ohlašuji.“ - Co je to tedy za člověka, který víc „není“ než „je“?! Co je to za člověka, který přišel proto, aby vydal svědectví?!
Jan Křtitel určitě není žádná zakomplexovaná a neschopná hromádka neštěstí. Vždy, kdy se o něm evangelista Jan zmiňuje, používá slovo „martýri-um“, čili svědectví. - Svědectví totiž není kampaň a už vůbec ne reklama. Re-klamě jde o to, aby zisk mnohonásobně přesáhl hodnotu reklamovaného pro-duktu. Při svědectví jde o to, že hodnota, o níž se svědčí, nekonečně přesahuje cokoliv, co člověk má, a čím je. Reklama staví na touze zmocnit se, vlastnit, mít, užít... Svědectví staví na ochotě darovat, odevzdat se, a třeba i položit život….
Jan Křtitel sice neklade otázky, jako ti, kdo přišli za ním, a přece se nás ptá svým postojem: „Vydáváte Kristu svědectví, nebo mu děláte jen trapnou reklamu?“
A tak, když dnes zaznívá pouze „hlas“ ukazující na Krista, můžeme se ztotožnit s Janem Křtitelem ve svědectví; můžeme se ztotožnit s Izaiášem: „Ra-dostí budu jásat v Hospodinu“; můžeme zpívat s Marií: „Velebí má duše Hospodina“ a můžeme s Pavlem prožívat jeho výzvu: „Stále se radujte“… proč?, protože Kristus je živé Slovo; on je Světlo, které přichází a které nás proměňuje…