3. postní neděle

3. postní neděle B, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 8.3.2015
 
(2.tématická o Eucharistii)
Druhá téma, o které budeme dnes uvažovat je „EU-CHARISTIE A SPOLECENSTVI“.
Na společenství vycházející z eucharistie lze nahlížet ze dvou úhlů: na prvním místě jde o společenství s Bohem, který sám je společenstvím v Trojici; na druhém místě se jedná o společenství mezi věřícími, jež ze společenství s Bohem vychází… - Novozákonní texty při ustanovení Eucharistie, ukazují Krista s jeho učedníky při poslední večeři. Kristus tedy není sám, ale obklopen apoštoly, jim dává jíst své Tělo a pít svou Krev, aby s ním měli společenství. Eucharistie tedy upevňuje společenství s Bohem; je slavena ve společenství církve a zároveň toto společenství utváří a zdokonaluje... 
Ježíš začíná svoji veřejnou činnost zázrakem na svatbě, kde proměnil vodu ve víno. - Ve Starém zákoně byla svatba znamením obnovení smlouvy, kterou Hospodin se svým lidem znovu uzavře. Tím, že Jan otevírá Ježíšovu činnost právě svatbou, zvěstuje, že tato zaslíbená doba právě začíná... - Nouzi na popisované svatbě Kristus proměňuje v neuvěřitelnou hojnost. Jeho zázrak předznamenává to, co bude důsledkem oběti na kříži a vzkříšení. Lidskou nouzi a nedostatečnost proměňuje ve svatební radost! - Ve Starém zákoně se víno jako jediný opojný nápoj používalo i k bohoslužbě. Bylo chápáno jako znamení požehnání, hojnosti a pokoje. - Ježíš záměrně nechá džbány naplnit vodou. Člověk nemůže svoji slabost vykoupit bez Boha, ale může Bohu nabídnout to, co má. Pokud Bohu uvěří a nabídne své omezené síly, pak se začnou dít velké zázraky! 
Není představitelné, že bychom na svatbě byli jedinými hosty. Proto je důležité nepřehlédnout význam setkání s dalšími účastníky slavnosti. Bůh chce člověka zachránit jako společenství. Uvnitř vzájemných vztahů se učíme, co znamená milovat, vydat se pro druhé... - Není myslitelné, aby uprostřed plné radosti měl někdo něco proti druhému. V takové situaci by byla pro všechny radost narušena. Vztah k Bohu, ale také vazby mezi námi navzájem, hřích zásadně boří. Proto Ježíš požaduje: „Přinášíš-li tedy svůj dar na oltář a tam se rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech svůj dar před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem; potom teprve přijď a přines svůj dar“ (Mt 5,23n). 
Dodnes je pro nás hostina znamením setkání rodiny, přátel či dávných známých. Hostina spojuje, umožňuje sdílení, buduje důvěru, vyjadřuje společenství. Symbolika svatby ukazuje, jak důvěrnou blízkostí Bůh touží člověka zahrnout. Toto se uskutečňuje v eucharistii a ní tvořeném společenství…