5. postní týden

Zvěstování PM, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 25.3.2015
(5.tématická o Eucharistii)
Dnes o svátku Zvěstování PM zakončíme náš tématický celek uvažováním o: „EUCHARISTII A MARII“.
Vstupme do školy svatých, a učme se na jejich příkladu opravdové eucharistické úcty. Mezi svatými, Maria se dotýkala Krista nejosobněji. S pohledem upřeným na ni poznáváme, jakou má eucharistie proměňující sílu. V ní vidíme svět obnovený v lásce. Panna Maria je hodna úcty křesťanů především tím, že je zcela proniknuta slávou Otce, je živým svatostánkem (co jsi právě dnes připomínáme, když počala z DS). Marie stojí v čele zástupů učedníků Kristových jako první z učedníků. Proto ji křesťan následuje jako skutečnou cestu, která vede ke Kristu. Stejně jako si Ježíše nelze nikdy představit oddělené od Otce a Ducha Svatého, nelze si představit Marii jinak než jako Matku Boží a přímluvkyně u svého Syna… 
Nezdá se pravděpodobné, že by během Poslední večeře, při které byla ustanovena Eucharistie, byla Marie ve večeřadle. Byla však přítomná na Kalvárii, u paty kříže, kde se stala Matkou všech křesťanů… II. vatikánský koncil nás učí, že Maria nás předchází na cestě víry kvůli svému dokonalému spojení se Synem až ke kříži. Předchází celý Boží lid, který kráčí stejnou cestou, když následuje Krista v Duchu Svatém… 
Vidět Krista, dívat se na Krista, nést Krista, klanět se před ním, kráčet s ním v průvodu ... to všechno patří k eucharistii. Mariánská socha, kdy Maria drží v náručí své dítě, je ve skutečnosti docela dobrý podnět k úvahám o eucharistii, neboť pohledem na Marii se můžeme více přiblížit ke Kristu… 
Kéž nás nefalšovaná mariánská úcta přivádí stále více ke Kristu, k eucharistii, k společenství, k solidaritě s jinými a k evangelizaci…
 
pátek po 5. postní, Hl. Životice, 27.3.2015, Jer 20,10-13
Jeremiáš miluje svůj národ, ale musí ho kárat za jeho zlé skutky, proto prožívá hluboké nepochopení a pronásledování, ale i tak zpívá Bohu chvalozpěv…
 
sobota po 5. postní, Pustějov, 28.3.2015, Ez 37,21-28
Pro vyhnance v cizí zemi Ezechielovo slovo o sjednocení kolem chrámu zní jako balzám, jen je důležité znovu se navrátit k Bohu a zachovávat jeho příkazy.