2.advetní neděle

2. ADVENTNÍ NEDĚLE B (pouť v Hl. Životicích),  Pustějov, Kujavy 7.12.2014, 
Iz 40,1-11   Ž 85   2 Pt 3,8-14   Mk 1,1-8
Očekávání je společné všem, kdo uvěřili, lidem starozákonním i novozákonním. V podstatě bychom se mohli i my nazvat „adventními lidmi“. 
Ve Starém zákoně se stále znovu objevuje očekávání příchodu slíbeného Spasitele. Všechno se jakoby zhušťuje do onoho bodu jeho příchodu. A Spasitel přišel, zatím skrytě, jen v lůně Marie… Vše bylo plné očekávání, liturgie a spisy Písma k němu nabádaly. Očekávání se stalo ale natolik samozřejmostí, že ve skutečnosti už vlastně téměř nikdo nečekal. Ale na poušti se ozýval hlas, „hlas volajícího“. Kdybychom ho potkali, považovali bychom ho asi za šílence. Chodil po poušti, zahalen do velbloudí kůže, jedl kobylky a med. Vyzýval lid k pokání. Byl to sv. Jan Křtitel, člověk tvořící hranici dvou období, adventu ve smyslu očekávání a skutečného příchodu Páně. Jan je nazýván posledním prorokem Starého zákona. Vždyť už v lůně své matky ohlašoval Kristův příchod. To bylo totiž jeho povoláním - připravovat lid na příchod Pána, kázat advent. Bůh sv. Jana Křtitele povolal a on mu zůstal věrný celý život. Hlásal ho slovem i skutkem. On byl hlas a byl jím celým svým bytím. Povolání totiž zahrnuje celý život. Vše se musí vkládat do jeho služby. Jan Křtitel pokání nejenom kázal, on pokání také žil. Věrohodnost byla kouzlem jeho úspěchu. -  Každého z nás Bůh volá. Všichni máme povolání křestní, někteří manželské, já kněžské. K těmto "velkým" povoláním nám Bůh přidává ještě spoustu povolání "malých", kterými je každá práce, úkol či povinnost. A právě naplno žité osobní povolání, snaha o dokonalost a svatost je pravou přípravou na Pánův advent, příchod. Každý svým dobře žitým povoláním nejlépe kážeme o příchodu Božího království. V tom smyslu také řekl kardinál Newman: "Každý z nás je na svém místě pro Boha tak důležitý jako archanděl na tom svém." 
Náš úkol pro advent by tedy mohl být: podívat se na vlastní povolání, zda je místem skutečného očekávání Páně. Pokud není, tak se snažme znovu se pro něj rozhodnout a nadchnout. Průvodcem a pomocníkem nám při tom může být sv. Jan Křtitel. Buďme jako on lidmi, abychom jeden druhému a všem kolem ukazovali na Krista.