Seslání Ducha Svatého

Seslání DS Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 9.6.2019 

Sk 2,1-11 Ž 104 Řím 8,8-17 Jn 14,15-26 

Před svým umučením Ježíš učedníkům něco svěřil. I když odejde, přijde někdo místo něho. A ten už nás nikdy neopustí... A ještě jednu podstatnou informaci se učedníci dozvěděli. Ten, kdo přijde místo Krista, jim připomene vše, co s ním prožili... Když se v Jeruzalémě sbíhali lidé k místu, kde se třásla zem, když se tam odehrálo sestoupení Ducha svatého na shromážděné Ježíšovy učedníky, a když pak tito učedníci vyšli ven a začali kázat – byli to již úplně jiní lidé... A skrze DS kterého dostali, přesvědčivě kážou, a ten den se k apoštolům přidá několik tisíc prvních pokřtěných... Slyšeli jsme v evangeliu Pána Ježíše, jak apoštolům říká: „Měl bych vám ještě mnoho jiného říci, ale teď byste to nemohli snést – teď byste tomu nerozuměli. Ale až přijde on, Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy.“ – Pozor! Ježíš tam neříká: všechno vám vysvětlí, pak všechno budete chápat... Říká: uvede vás do pravdy – nebo-li stanete se její součástí, váš život (i s jeho zmatky, pochybnostmi, nejistotami i strachy), bude součástí pravdy... To všechno dostane svůj smysl, svůj důvod i svůj cíl. Ne vaší mocí, vaší dovedností, šikovností nebo chytrostí – nýbrž mocí Ducha svatého. On je totiž nejen Duch moudrosti a rozumu, ale i síly a vytrvalosti, nejen Duch rady, ale i bázně Boží – on je zkrátka naším životem... A v tomto Duchu nás k Bohu může vést všechno (úspěch i neúspěch, vítězství i prohra, schopnost i selhání, jistota i pochybnost...). Má to pouze jedinou podmínku: Uprostřed toho všeho musíme zůstat Bohu věrní. Stále po něm toužit, vytrvale ho hledat, neúnavně se pokoušet o dobro, prostě – být s ním. V jeho slově, ve svátostech, v modlitbě i ve společenství církve. Ve svém srdci i ve svém jednání navenek. Nic v nás nesmí hořet silněji než plamen touhy a odhodlání zůstat mu věrni... Ačkoli byla evangelia napsána mnoho let po událostech, které popisují, Duch Svatý pomohl pisatelům vzpomenout si na vše, co Bůh chtěl, abychom to měli k dispozici i my. A nejen to. Duch Svatý pomáhá společenství učedníků hlouběji porozumět tajemství Boha a jeho království. Pokud učedník miluje Krista a žije podle jeho slov, Duch Svatý ho uvádí do stále intimnějšího společenství s Bohem... Ano, je dobré studovat Bibli a teologii, abychom porozuměli, čemu věříme. Ale skrze Ducha Svatého můžeme být uvedeni do pravdy; můžeme jít dál a být ve světě svědky o Boží lásce a tak tvořit jedno společenství víry...