4. velikonoční týden

pondělí po 4. neděli velikonoční – PM prostřednice všech milostí, Bílovec, 8.5.2017 

Dnes uctíváme a oslavujeme Pannu Marii jako Prostřednici všech milostí. Je to první mariánský svátek v mariánském měsíci máji. Pramenem všech milostí je nám Pán Ježíš, náš Spasitel a Vykupitel. Svou smrtí na kříži je pro nás získal a z něho pak všechny milosti proudí k nám jako životodárná míza. Tak jako se Eva stala matkou hříchu, blahoslavená Panna se stala matkou spásy, matkou milosti. Kristus Pán všechny milosti, které na kříži svou smrtí zasloužil, vložil do rukou své panenské Matky Marie, a s Marií je odevzdal i nám... Památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí, se začala slavit v roce 1921 v Belgii a pak se rozšířila... 

Panna Maria - prostřednice všech milostí, dej mi své oči, vždy jasné a laskavé, ať vidím pravdivě, ať každý den správně rozeznám, co je dobré a co je jenom klam, ať pro dobré mám vždycky cit, ať poznám, že mám odpustit... Maria, dej mi i své rty, ať zpívám tvé Magnificat, ať mluvím jen, co je správné, ať nesu radostné poselství všude, kde neláska se tmí, víc s Bohem mluvím v slovech svých, než s druhými a o druhých... Maria, dej mi i svůj sluch, ať slyším to, co říká Bůh, ať nezní marně Boží hlas, když volá ke mně zas a zas, ať nepřeslechnu každý den hlas toho, kdo je opuštěn... Maria, dej mi své ruce, tak něžné a tak pomocné, ať skutky mé jsou jako tvé, když modlím se, když pracuji, všechno rád Bohu daruji, pomoc máš pro nás v rukou svých, Ježíše vidíš v trpících... Maria, dej mi své srdce, navždycky Bohu oddané, ať také Boha miluje, mou ubohost, mé starosti přetaví žár tvé milosti... Amen. 

 

úterý po 4. neděli velikonoční, Kujavy, Hl.Životice, 9.5.2017, Sk 11,19-26 

Antiochie byla třetím největším městem v římské říši. Po Štěpánové smrti tu vznikla první komunita věřících. Později Barnabáš a Pavel tam rok hlásali BS a získali pro víru mnoho lidí, kterým se začalo říkat „křesťané“ – tedy ti, kdo uvěřili v Krista...

 

středa po 4 neděli velikonoční, Pustějov, 10.5.2017, Sk 12,24-13,5 

Podobně jako se na jaře odděluje včelstvo, aby se rozrůstalo, v Antiochii oddělili Barnabáše a Pavla, aby se Boží slovo šířilo a komunita věřících rostla... 

 

čtvrtek po 4. neděli velikonoční, Kujavy, 11.5.2017, Sk 13,13-25 

Pavel ve své řeči na první misijní cestě se opřel o dějinné události a zdůrazňuje, že všechno co obsahuje SZ směřuje ke Kristu – Spasiteli...

 

pátek po 4. neděli velikonoční, Hl.Životice, 12.5.2017, Sk 13,26-33 

Pavel ve své řeči na první misijní cestě se opřel o dějinné události a zdůrazňuje, že všechno co obsahuje SZ směřuje ke zmrtvýchvstalému Kristu – Spasiteli... 

 

sobota po 4. neděli velikonoční, Pustějov, 13.5.2017, Sk 13,44-52 

Boží slovo se nedá spoutat. I když ho někdo odmítá, ono si najde cestu k jiným. Ale jen v těch, kdo si ho nechají proniknout do srdce, může vykonat velké divy.