4. postní

4. postní neděle A, Bílovec, Pustějov, Kujavy, Bílov 30.3.2014
1 Sam 16,1-13 Ž 23 Ef 5,8-14 Jn 9,1-41
 
Evangelium nám přináší další křestní katechezi. – Rybník Siloe je obrazem skryté Boží moci, kde se u slepce jasně ukazuje růst víry: Ježíš je pro něj nejprve člověk, pak prorok a nakonec „Syn člověka a Pán“; protože Ježíš neotevřel pouze jeho vnější oči, ale především oči jeho srdce. - Slepec byl skrze slovo vyslán k vodám Siloe. Byl uzdraven z fyzické slepoty, ale také skrze Ježíšovo slovo přešel z temnoty nevědomosti k poznání Krista... 
Všimněme si však ještě čtyři různé reakce na zázrak: tyto reakce se odlišují podle ochoty (nebo neochoty) uznat zázrak jako „znamení“ – tedy uznání Boží moci: 
1) Do první kategorie patří ti, kdo si nekladou žádnou hlubší otázku (v textu jsou označeni jako „sousedé“). Tito lidé sice vidí uzdraveného, kladou otázky směrem k Ježíšovi: „kde je?“, ale ne, „kdo to je?“. Tak zůstávají pouze na ro-vině empirického faktu zázraku, avšak nedospějí k víře… 
2) Farizeové patří do druhé skupiny a představuji ti, kdo se sice ptají, ale ne-věří (jinými slovy: odmítají Krista). Vidí uzdraveného, rozpoznávají ho, kla-dou otázky ohledně jeho uzdravení a posuzují Ježíšův původ. Celkem vzato: nejdou dál než za vnější aspekt Ježíšovy činnosti. Tím postojem se uzavírají hlubšímu rozměru Ježíšova konání a nakonec se ukazují jako „slepí“.
3) Třetí kategorii tvoří rodiče slepého, tedy ti, kdo věří, ale stydí se vyznat ví-ru. Oni vidí uzdraveného, rozpoznávají ho, vědí, že byl uzdraven od Ježíše, ale odmítají odpovědět. Důvod tohoto chování je v samotném textu: „báli se“… 
4) Do poslední skupiny patří ti, kdo se ptají, věří a vydávají svědectví (je to sám slepec). Uzdravený věrně předává to, co zažil, postupně vyznává svoji víru v Krista i přes odpor a případné odmítnutí. Odlišuje se od sousedů otáz-kou po smyslu prožité zkušenosti; od farizeů výkladem té zkušenosti a od ro-dičů odvahou vyznat víru v Krista. Tímto postojem víry se postupně dostává k stupňujícímu a stále dokonalejšímu pohledu na Ježíše: „je člověk jménem Ježíš“, „je to prorok“, „pochází od Boha“, a konečně je to „Syn člověka“ (tj. Mesiáš)… 
Uzdravený slepec je tak vzorem učedníka, který dostává světlo víry a vyznává tuto víru beze strachu. - Zdá se, že text chce nasměrovat čtenáře na tuto cestu: „jednat jako dospělý“ - tedy dospělý křesťan, a vyznávat Krista ja-ko učedník i přes názor rodičů, sousedů či jiných autorit…