4. neděle v mezidobí

4. neděle v mezidobí B Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 28.1.2018 

5 M 18,15-20 Ž 95 1 Kor 7,32-35 Mk 1,21-28 

Minulý týden jsme při četbě Markova evangelia byli s Ježíšem na počátku jeho veřejného kázání, když říkal: „Naplnil se čas, přiblížilo se Boží království. Čiňte pokání a věřte evangeliu!“ - A dnes nám Marek začíná odhalovat takový jeden typický Ježíšův den. Je to shodou okolností sobota a Ježíš jako zbožný a pravověrný Žid jde v sobotu do synagogy. Jeho kázání má obrovskou moc. Lidé žasnou, protože něco takového ještě nezakusili. Povšimněte si však, že to neznamená, že činí pokání a věří evangeliu, jak to Marek má jako žádoucí reakci na Ježíšovo kázání, oni jen „žasli“... Evangelista ani slůvkem nenaznačuje co vlastně Ježíš učil. Jak jen mohl být evangelista tak nepozorný či zapomnětlivý?! Nu, možná ho vedly omnoho hlubší důvody než zapomnětlivost či nepozornost. Kdyby nám totiž podrobně referoval, co Ježíš v kafarnaumské synagoze učil, mohlo by se nám stát, že bychom se soustředili pouze na obsah jeho slov a uniklo by nám, že zde jde hlavně o Ježíšovu osobu. Jen on – Ježíš Kristus – má totiž moc umlčet zlo, které se rozkřikuje v duši člověka. Žádné učení samo o sobě, třebaže ušlechtilé a vznešené, tuto moc nemá. Podstatou evangelního učení není „jakási nauka, poznání či dokonce věda“, nýbrž osoba Ježíše Krista. Byla by tedy škoda, kdybychom neumožnili Ježíšovi,aby se on dotkl naše srdce... I my máme skutečnou příležitost rozhodnout se, jaký postoj zaujmeme: a) Můžeme pouze žasnout nad mocí živého Krista, který je (ačkoli jinak než tehdy v synagoze - avšak ne méně reálně) i dnes přítomen mezi námi a s úžasem „číst“ jeho působení v našem životě či v životech druhých lidí... b) Anebo můžeme mu „zabouchnout“ dveře svého srdce sebejistým: „Vím, kdo jsi... - Znám přikázání… - Znám celé pasáže z evangelia... - Vím všechno... - Co je ti po mně? - Nepotřebuji tě!“ --- „Kéž dnes slyšíme jeho hlas a nezatvrzujeme svá srdce“ a přimkněme se ke Kristu, ať nejsme jako ti posluchači v kafarnaumské synagoze, kteří se jen divili a žasli...