3. postní týden

Zvěstování Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 24.3.2019 

Lk 1,26-38 

Právě jsme vyslechli nejdůležitější zprávu našich dějin: zvěstování Panně Marii. Podívejme se na ní v kontextu se zprávou o narození Jana Křtitele... - Zpráva o narození Jana Křtitele přichází ve chvíli, kdy se Zachariáš chystá k bohoslužbě v chrámové svatyni, zatímco shromážděný lid čeká venku... - Zvěstování Ježíše se však odehrává na odlehlém místě v Galileji, v anonymitě domu jedné dívky jménem Maria... - Tento nikoli bezvýznamný kontrast signalizuje, že nový chrám Boží, nová setkání Boha s Jeho lidem se budou konat na místech, kde bychom to normálně nečekali, na okraji, na periferii... Od nynějška už nebude přítomen na místech vyhrazených pro některé lidi, zatímco většina jich čeká venku. Nic a nikdo mu nebude lhostejný, žádná situace nebude zbavena Jeho přítomnosti.. Bůh sám je Tím, kdo má iniciativu a – stejně jako to učinil s Marií – vstupuje i do našich domů, našich každodenních zápasů, plných úzkostí a tužeb. A právě v našich každodenních situacích zní ta nekrásnější zvěst, kterou můžeme slyšet: „Raduj se, Pán s tebou!“ Tato radost rodí život, rodí naději a stává se tělem tak, že hledíme s vírou a nadějí k zítřku... „U Boha není nic nemožného“ – končí andělova odpověď Marii. Když věříme, že všechno závisí výlučně na nás, stáváme se vězni svých schopností, svých sil a svých krátkozrakých horizontů... - Jsme-li však ochotni nechat si pomoci a poradit, otevřít se milosti, pak se nemožné začíná stávat skutečností... Bůh nadále hledá taková srdce, jakým je to Mariino, tedy schopná věřit i za zcela mimořádných okolností. Pán ať v nás rozhojní tuto víru a tuto naději... 

 

čtvrtek po 3. postní, Kujavy, 28.3.20189, Jer 7,23-28 

Jeremiášova slova poukazují na to, že smyslem Božího nařízení není nějaký vnější úkon, ale obdarovávající Bůh toužící po svobodné a upřímné odpovědi člověka... 

 

pátek po 3. postní, Hl. Životice, 29.3.2019, Oz 14,2-10 

Ozeáš vyzývá k návratu k Bohu s prosbou o odpuštění a rozhodnutím se změnit smýšlení, neboť Bůh je jako milující lékař dávající své požehnání... 

 

sobota po 3. postní, Pustějov, 30.3.2019, Oz 6,1-6 

Podle slov proroka Ozeáše vnější projevy zbožnosti jsou jen jak „rosa, která hned mizí“. Bůh však chce celé naše srdce, „chce lásku, a ne oběť“...