3. neděle

3. neděle v mezidobí A, Pustějov, Kujavy, S.Ves 26.1.2014, 

Iz 8,23-9,3    Ž 27    1 Kor 1,10-17    Mt 4,12-23

V tyto neděle mezidobí sledujeme P. Ježíše na jeho prvních krocích v jeho veřejném životě. V Ježíši Kristu se naplňují mesiánské přísliby. To je základní téma období mezi Zjevením Páně a postní dobou. 

V prvním čtení prorok Izaiáš mluví ke Galilejcům, kteří byli roku 732 před Kristem odvlečeni do asyrského zajetí. Zajatci byli jakoby zbavení světla a uvrženi do tmy. Těm prorok ohlašuje světlo: konec otroctví, návrat do vlasti a jásot radosti… – V evangeliu, krátce po křtu, Ježíš přichází do Kafarnaa v „Galileji pohanů“, tedy na původní místo, z kterého byli izraelité vyhnaní. Galilea se nachází ve tmě, která symbolizuje ztrátu Boží blízkosti, zmatek, dezorientaci. Jako kontrast k této tmě je tu světlo Kristovy přítomnosti a jeho slova: "obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království". -  Následuje volba čtyř apoštolů. Ježíš se k nim obrací právě uprostřed jejich práce, a to nečekaným a autoritativním způsobem: "Následujte mě!" To je něco nového: v židovství si učedník volí mistra. V evangeliu je zřetelně vidět opak, tedy Kristus si povolává za učedníky. Ježíšova činnost je zdůrazněna v celé perikopě: on kráčí, vidí, mluví, volá… Zatímco mezi rabíny bylo základní náplní učednictví studium Zákona; pro apoštoly to má být následování Krista. Povolání těchto apoštolů je zaměřeno ke konkrétnímu poslání: "být rybáři lidí". Oni nemají pouze pasivně "následovat" Mistra, ale mají mít i aktivní odpovědnost jako "rybáři lidí".  Text o povolání učedníků je záměrně před souhrnnou zprávou o Ježíšově působení: aby přišlo boží království, je potřebné obrácení a následování.… Apoštolové opustili všechny své jistoty, protože našli pevnou jistotu v Kristově slově… 

Tak jako apoštolové před 2000 lety, i my jako Kristovi následovníci musíme bedlivě pozorovat, kudy kráčí Mistr, neztratit ho z očí a neustále mu naslouchat, neboť „on je mé světlo a má spása“….