28. neděle v mezidobí

28. neděle v mezidobí, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 13.10.2019 

2 Krl 5,14-17 Ž 98 2 Tim 2,8-13 Lk 17,11-19 

Minulou neděli jsme uvažovali o odpuštění, tedy o tom, co bezprostředně předcházelo prosbě apoštolu o větší víru; na co jim Kristus odpovídá, že nepotřebují více víry, ale jinou víru. ... - Dnešní příběh je praktickou ukázkou (která po teoretickém výkladu) následovala. Kristus a učedníci společně potkali deset malomocných. V tomto případě je Pán neuzdravil na místě, ale jako by už byli zdraví - poslal je ukázat se knězi, který je jako jediný mohl prohlásit za čisté, a tedy způsobilé vrátit se do běžné společnosti a k jejich rodinám... Vyšli ještě plní malomocenství; uzdraveni byli až na cestě. Muselo pro ně být těžké udělat první krok, zvlášť když se na nich a na jejich nemoci z lidského hlediska (prozatím) vůbec nic nezměnilo. Ale každým krokem, který poté udělali, vyjadřovali svou víru v Ježíšovu uzdravující moc... Srdce Ježíšovo je zasaženo bídou těch malomocných. Slyší naléhavou prosbu deseti ubožáků; pak je posílá cestou víry k uzdravení... Srdce Ježíšovo je ale také zasaženo lidským nevděkem. On ví, jak velký dar ti uzdravení od Boha obdrželi, a že tak nesmírný dar by měl být nutně a neoddělitelně spojen s vděčností... A tu se ukazuje, že těch devět nevděčných mělo nejen nemocná těla, ale i nemocná srdce. A zřejmě to byli synové vyvoleného národa, když u toho jediného (který se vrátil) je zdůrazněno, že to byl Samaritán, tedy podle izraelitů pohan... A tak byl skutečně, do hloubi uzdraven jen ten jediný, cizinec, protože jen on měl srdce schopné víry, schopné vděčnosti a lásky... Pán Ježíš nás, lidstvo, chce vtáhnout do svého postoje vděčnosti vůči Otci. Děkování, nebo podle něj - vzdávání Bohu chvály - je také přece obsahem první prosby modlitby Otče náš: Posvěť se jméno Tvé.... A také každá mše je v překladu díkůvzdání, má být díkůvzdáním.... – Celý vesmír, příroda, zdraví i společenství je darem; darem je také i svoboda, schopnost myslet a rozhodovat se; darem je také čas i život.... Kéž bychom dokázali být denně Bohu za všechno vděčný, a denně mu vzdávali díky...