22. neděle v mezidobí

22. neděle v mezidobí,  Pustějov, Kujavy, Bílov 31.8.2014
Jer 20,7-9   Ž 63   Řím 12,1-2   Mt 16,21-27
Kdyby existovala alergie na slovo; mezi nejsilnější alergeny by se bezpochyby počítalo slovo „MUSET“. Vždyť kdo zajásá nadšením, když slyší, že něco musí? Ano, „MUSÍŠ“ v nás vzbuzuje většinou pouze odpor a nechuť. - Nicméně se zdá, jakoby se v životě mnoha lidí víra a vztah k Bohu koncentrovaly právě do tohoto slovesa. Jak je možné, že dochází k takovému zkratu? Ale neprojevuje se to pouze ve vtahu k Bohu, ale proniká to i naše lidské vztahy a bytí vůbec…
Prorok Jeremiáš je Bohu poslušný do poslední tečky, ale přeci se v dnešním čtení stěžuje a vyčítá Bohu svůj těžký úděl: „Kdykoli mluvím, MUSÍM křičet, ohlašovat násilí a zpustošení“. Toto jeho slovo „MUSÍM“ však není pouhá povinnost, ale věrné plnění svého poslání… - Ano, i v evangeliu pozorný posluchač zachytil toto slovo. Prolistujeme-li však všechny tři synoptická evangelia, nikde nenajdeme, že by byla Ježíšovým posluchačům někde adresována výzva „MUSÍŠ“... - Pokud se v evangeliích zmiňuje, že někdo něco MUSÍ, je to pouze Ježíš. - On MUSÍ hlásat radostnou zvěst o Božím království (Lk 4,43). V jeho životě a poslání se MUSÍ naplnit všechno, co je o něm napsáno (viz Lk 24,44). On MUSÍ mnoho trpět a zemřít (viz Mk 8,31; Mt 26,42; Mk 14,49; Lk 9,22; Lk 8,33; Lk 17,25; Lk 19,5; Lk 22,37; Lk 24,7). - Na své posluchače se však nikdy neobrací se slovy „MUSÍŠ“. Oslovuje je prostým „Pojď za mnou!“ (viz Mt 4,19; Mt 8,22) nebo nabídkou: „CHCEŠ-li…“ (Mt 19,21). Dnes také říká: „Kdo CHCE jít za mnou…“. - Pokud se tedy náš vztah k Bohu redukuje pouze na „MUSÍM“ - zdá se, že jsme poznali nějakého jiného Ježíše než toho, jenž naše těžké a nepříjemné „MUSÍM“ vzal na sebe, vynesl na kříž, aby nás svou poslušností osvobodil k radostnému „CHCI! CHCI JÍT ZA TEBOU!“…
Pokud sice CHCEME jít upřímně za ním, ale přesto pociťujeme tíhu nějaké nedokonalosti lásky k němu (třeba MUSÍM zase jít do kostela; MUSÍM znova ke zpovědi; MUSÍM se něčeho zříct…); pak neztrácejme odvahu. Vždyť i Petr (po tom všem, co již s Ježíšem zažil), ještě pořád vykazuje velmi silnou alergickou reakci na slovo „MUSET“, když říká: „Bůh uchovej, Pane! To se ti nikdy nestane!“ - Ježíš ho ale nenechává bez pomoci. Hned mu podává účinný lék. Ježíšova odpověď Petrovi totiž není výzvou: „Uhni!“ nebo dokonce „Zmiz!“. - Řecké „hypage opisó mou“ znamená: „Jdi za mne!“  - tedy je to spíš výzvou k následování, než bezduché pokárání… Pouze tak, že Petr bude kráčet za Ježíšem, tj. v jeho šlépějích, vyléčí se ze své alergie a osvobodí se z nepříjemného „MUSÍM“ k radostnému a svobodnému „CHCI“!