2. adventní týden

  • pondělí po 2. adventní neděle, Bílovec, 7.12.2015, Iz 35,1-10        

V Izaiášovi zaznívá až lyricky krásné Boží zaslíbení. Avšak je jen pro ty, kteří se rozhodnou pro „cestu svatou“, ačkoli ji Bůh ve svém milosrdenství nabízí všem...

  • Neposkvrněné početí PM, Pustějov, Kujavy, H.Životice, 8.12.2015

Všichni křesťanští autoři se shodnou na tom, že spása je čirý Boží dar. Dítě je posvěceno křtem, dospělý přijímá Boží dar ospravedlňující milosti vírou. Tvrdíme-li, že Maria byla počata bez poskvrny prvotního hříchu, prohlašujeme tím, že byla vykoupena nejdokonalejším možným způsobem. Hřích se jí vůbec nedotkl. Tento Boží dar je čirá milost, nejdokonalejší příklad "pouhé milosti". Maria neučinila nic, čím by si onu milost zasloužila nebo získala: dostala ji zdarma jako Boží dar. Později, při zvěstování, na něj s vírou odpoví. - Hospodin-Bůh vždy spolupracoval na svém plánu s lidmi. Od začátku stvoření. Tedy se nedivíme, že ke spolupráci na očištění lidstva přizval lidskou ženu - dívku, která byla uchráněna dědičného hříchu při svém početí a chráněna před jakýmkoli hříchem. Zázračně. Tajuplně. Očištěna Kristovým křížem ještě dříve, než se uskutečnil před očima vyvoleného národa...
Maria je symbolem nebe na zemi - kouskem živého nebe, ve kterém přebýval Bůh. Bez dědičného hříchu počatá, čistá, plná milosti, svatá Matka živých. Boží království sestoupilo na tuto zem v okamžiku Mariina souhlasu. A od té chvíle - i když Ježíš vystoupil k Otci, zůstává zde: v Eucharistii a skrze Ducha Svatého je stále s námi, mezi námi i v nás...
V neposkvrněném početí se plně uskutečňuje dílo vykoupení. Umístění tohoto svátku Panny Marie do adventní doby je silným podnětem pro všechny věrné křesťany, aby se během přípravy na oslavu Kristova prvního příchodu na svět a v očekávání jeho druhého příchodu ve slávě očišťovali pokáním, které vede k proměně života...
 

  • čtvrtek po 2. adventní neděle, Kujavy, 10.12.2015, Iz 41,13-20
Izaiášovo proroctví opět mluví o vykupiteli. Ačkoli to zaznívá celým adventem, je to proto, že vtělení a vykoupení jako nesmírný Boží dar, potřebuje i důslední přípravu...
 
  • pátek po 2. adventní neděle, Hl.Životice, 11.12.2015, Iz 48,17-19
Izaiáš zvěstoval vysvobození z babylónského vyhnanství. Obrovská zaslíbení platí však i pro nás, ovšem jsou spojena s konkrétní podmínkou... 
 
  • sobota po 2. adventní neděle, Pustějov, 12.12.2015, Sir 48,1-11
Boží slovo si dnes všímá postavu Eliáše, který se stal symbolem příchodu Mesiáše. Ve významných osobnostech nebo v znameních doby můžeme zachytit Boží poselství právě pro nás...