1. postní neděle

1. postní neděle A, Bílovec, Pustějov, Kujavy, Bílov 9.3.2014
1 M 2,7-9.3,1-7   Ž 51   Řím 5,12-19   Mt 4,1-11
K čemu je postní doba? Půst se obyčejně v našem podvědomí spojuje s potřebou cosi napravit. - První čtení z knihy Genesis a druhé čtení z listu sv. Pavla Římanům nám odhalují, že to s naším světem není v pořádku. Hřích je cosi reálné; cosi na co jsme si sice zvykli, ale přece uznáváme, že nás zaskočí. Když jsme my ti, kteří byli okradeni, pomluvení, zneužití,… - tehdy plně chápeme, že zlo by nemělo v tomto světě existovat. Zvykli jsme si nevěřit jiným; že se kolo před kostelem pro jistotu zamyká; že ve světě je mnoho zla; že lidi umí druhým ubližovat… Pokud toto všechno poznáváme, pokud alespoň vírou vidíme jiný možný svět, Boží svět, uvědomujeme si, že musíme cosi dělat k nápravě poměrů. Musíme činit pokání a začít od sebe…
- Staří církevní otcové tvrdili, že úplně první ze všech Božích přikázání bylo přikázání půstu. Sv.Bazil tuto událost komentuje: „Protože jsme se nepostili byli jsme vyhnáni z ráje. Proto se budeme postit, abychom znovu do ráje vstoupili.“ - Sv.Jan Zlatoústý říká: „Půst těla je pokrm pro duši. Není možné, aby oheň hořel ve vodě. Není možné pokání bez půstu.“ - Snad nejvýstižnější výrok, který zahrnuje všechny oblasti, kde půst blahodárně působí, pochází od sv. Atanáše: „Pohleď na to, co způsobuje půst! Uzdravuje nemoci, tlumí tělesné žádosti, zahání zlé duchy, dodává mysli větší jasnost, očišťuje srdce, posvěcuje tělo a postupně člověka přivádí před Boží trůn. Velkou silou je půst a vede člověka k velkým úspěchům.“ - Člověk patří Bohu nejen duší ale i tělem. A pokud se chceme otevřít Bohu musíme začít tělem. Pokud chceme patřit Bohu, musíme to i tělesně cítit. Půst posvěcuje tělo a postupně člověka vede k Bohu… - Tělesný půst musí být doprovázen postem ducha, tedy vnitřním obrácením. O tom mluvil Ježíš v dnešním evangeliu, že základem lidského života není pozemský chléb, ale především Slovo živého Boha… - „Proti žádosti těla  - říká sv.Augustin - je půst, proti žádosti očí almužna a proti pýše života modlitba.“ A sv.Lev Veliký říká: „Půst bohatých by se měl stát pokrmem chudých.“
Možná si řekneme, co zmůže můj půst proti zlobě celého světa? Na počátku světové zkázy stojí jeden člověk - Adam, jak říká sv. Pavel v listě Římanům: „Jako skrze jednoho člověka přišel na tento svět hřích a skrze hřích smrt; tak skrze Ježíše Krista přišlo celému lidstvu ospravedlnění…“ A tak se i každý z nás může půstem přiblížit více k Ježíšovi a začít měnit se, aby se tímto nenápadným způsobem měnil i celý svět….