34. týden

24.11.2014 10:39
  • pondělí po 34. neděli v mezidobí, Bílovec, 24.11.2014, Zjv 14,1-5
Janovo proroctví hovoří o symbolickém čísle vyvolených. Každý jsme však povolaní ke svatosti a už tu na zemi můžeme Bohu zpívat svým životem chvalozpěv…
 
  • úterý po 34. neděli v mezidobí, Bílovec, Kujavy, Hl.Životice 25.11.2014, Zjv 14,14-20
Prorocké vidění Jana odhaluje další obraz posledního soudu. Ačkoli Bůh je nekonečně milosrdný, je i spravedlivý. Kéž by nikdo z nás neskončil v lisu Božího hněvu…
 
  • středa po 34. neděli v mezidobí, Bílovec, Pustějov, 26.11.2014, Zjv 15,1-4
Jan hovoří o vítězném zpěvu spravedlivých adresovaném však Bohu, neboť jen s jeho pomocí můžeme vítězit nad pokušením…
 
  • čtvrtek po 34. neděli v mezidobí, Kujavy, 27.11.2014, Zjv 18,1-19,9
V prvním čtení je symbolicky opsán pád Říma v prvním století. Ale pro spravedlivé platí poslední věta: „Blaze těm, kdo jsou pozvání k Beránkově svatební hostině.“
 
  • pátek po 34. neděli v mezidobí, Bílovec, Hl.Životice 28.11.2014, Zjv 20,1-21,2
Dnes jsme v prvním čtení slyšeli to, co se modlíme po mši svaté: „…braň nás v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým, svrhni božskou mocí do pekelné propasti satana…“, ano, kéž zvítězí dobro v nás a přes nás i ve světě…
 
  • sobota po 34. neděli v mezidobí, Pustějov, 29.11.2014, Zjv 22,1-7
V poslední den liturgického roku je náš pohled zaměřen na věčnou blaženost obrazy ráje: strom života , živá voda a chvalozpěv Bohu. „Blaze tomu, kdo bude zachovávat prorocká slova této knihy.“