19. týden

09.08.2014 15:31
  • úterý po 19. neděli v mezidobí, Kujavy, 12.8.2014, Ez 2,8-3,4
Když byl Ezechiel povolán za proroka, Bůh mu řekl: „slyš a nebuď vzpurný…“, kéž bychom byli Bohu otevřeni a nechali se ním proměnit. 
 
  • středa po 19. neděli v mezidobí, Pustějov,  13.8.2014, Ez 9,1-22
Ezechiel, ačkoli viděl nepravosti, které měli být potrestány; viděl i  lidi, kteří konali pokání a tito byli označeni znakem „táv“ od slova tóra – zákon; a proto byli zachráněni…
 
  • Nanebevzetí PM, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 15.8.2014
Dnes slavíme tajemství nanebevzetí Panny Marie. - Připomeneme si část dogmatické konstituce Lumen gentium (Světlo národů), kterou nám zanechal druhý vatikánský koncil: „Když konečně neposkvrněná Panna, která byla uchráněna od jakékoli poskvrny dědičné viny, dokončila svůj pozemský život, byla s tělem a duší vzata do nebeské slávy a vyvýšena Pánem jako královna všeho tvorstva.“ (LG 59).
Maria jako Matka Kristova a Matka církve nás neopouští, je vždy s námi. Sama jednou provždy vstoupila do nebeské slávy. To ale neznamená, že by se vzdálila nebo dokonce od nás oddělila. Ba naopak! Maria nás doprovází, je při našem boku, podporuje náš zápas proti silám zla…
Svátek Nanebevzetí Panny Marie je vyjádřením víry v uskutečnění všech opravdových ideálů lidstva. Jděme tedy společně s Pannou Marií, Kristem, vedeni Duchem Svatým k Bohu Otci…