Svaté rodiny

Svaté rodiny, Pustějov, Kujavy, Bílov 29.12.2013
Sir 3,3-17 Ž 128 Kol 3,12-21 Mt 2,13-23
V prvním čtení nám Sirachovec připomíná úctu k rodičům: „kdo ctí otce, usmiřuje své hříchy; kdo si váží matky, jakoby sbíral poklady“. - Podobně o vztahu otců, matek a dětí hovoří ve druhém čtení o pár století později apoštol Pavel. - Evangelium nám přináší mimořádnou zprávu o záchraně a útěku do Egypta uskutečněného sv. Josefem na andělův pokyn, stejně jako i návrat, a pak 30 let v Nazaretu ukazují na příkladný rodinný život… 
Kardinál Špidlík rozjímá nad Svatou rodinou jako nad „Trojičnou ikonou“. Je to obraz nejpřirozenější: Bůh je živý, nejlépe se tedy odráží tam, kde vzniká život, to je v rodině. Bůh jsou živé Osoby v jednotě a to je cíl rodiny. Tři božské Osoby mají jen jedno poznání a jednu vůli. Lidské soužití má úskalí. Buď je člověk osamocený a pak je mu smutno; nebo žije s druhými, ale je tu riziko stálé neshody - rozporu v mínění, rozepři v jednání... Poznání tří božských Osob je jenom jedno, tak jako je jenom jedna vůle. Je tu tedy vrchol štěstí, společenství s druhými v jednotě. Odleskem by měla být i rodina. Otec, matka a děti se mají setkat v jednotě lásky i názorů. 
V Nazaretě byla obrazem Boha na zemi v pravém a plném smyslu Maria. Z ní a z Ducha Svatého se narodil Ježíš - Bohočlověk. 
Ani osoba svatého Josefa není v nazaretské rodině náhodná. Evangelista neužívá nikde v označení svatého Josefa slovo "otec". Přece však jaksi podvědomě víme, že svatý Josef k Ježíšovi neodlučně patří. Kéž by nám v současném rozbouřeném světě podivně propletených rodinných vztahů byl i v tomto inspirací! Od okamžiku, kdy se mu dostalo poučení a zjevení ve snu, přijal to dítě, nedíval se na ně jako na vlastní, ale jako na Boží. Tím ovšem jeho odpovědnost vzrostla. V jistém smyslu se takto mají na děti dívat rodiče v křesťanských rodinách. Jsou to děti jejich, ale jsou to také děti Boží a Bohu budou rodiče skládat účty ze svého opatrovnického úkolu… 
Život a štěstí na zemi může být radostí jenom tehdy, je-li odleskem života na nebi, a to je život Nejsvětější Trojice. 
Celý Ježíšův život byl zaměřen na spásu světa. Nejdelší část však probíhala v rodině. Přeneseno do čísel: 30 let žil v rodině; 3 roky vyučoval; zemřel a vstal ve 3 dnech… - Kéž nazaretská rodina je nám příkladem pro náš každodenní život, obětování se pro jiné a vyprošování obrácení světa…