sv. Rodiny

sv. Rodiny Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 31.12.2017 

1M 15,1-6, 21,1-3 Ž 105 Ž 11,8-19 Lk 2,22-40 

Svátku Svaté rodiny každoročně posloucháme, že Svatá Rodina je vzorem pro každou rodinu... - Událost z jeruzalémského chrámu, o níž píše Lukáš, není jen popisem, jak má fungovat správná rodina, ale spíš zářivou ikonou, která v každém, kdo se na ni zadívá, vzbuzuje úžas a touhu nasytit se jejím světlem a vyzařovat ho i kolem sebe – nikoliv proto, že musí, nýbrž proto, že chce a že to jinak nejde... Důležitými postavami této ikony jsou rodiče. Čteme o nich, že přinesli dítě Ježíše, aby ho představili Pánu, jak je psáno v Zákoně Páně, a že vykonali vše, co bylo obvyklé podle Zákona. - Plnění desatera v nás vyvolává přinejmenším pocit skličenosti a případně strachu. Ježíšovi rodiče jsou však plni údivu a v tom, co se v předpovědích ani zdaleka nepodobá slibným vyhlídkám do budoucna, čtou požehnání a vzdávají Bohu chválu... Simeon a Anna nejsou příbuzní, ale přece z nich dýchá něco, co z nich dělá právoplatné členy Boží rodiny. - Nám řeči o „propouštění“, či o „služebnících“ neznějí aktuálně; a naše oči raději vidí to, co nás baví, než to, co přináší spásu... Ale Boží sláva, a to dokonce před očima všech národů, přece nemůže být něčím, u čeho se umírá od nudy. Mimochodem, když jde o umírání (o němž se v společnosti mluvit nepatří), pouze milující oči v něm dokážou vidět propuštění ze služby a pozvání do radosti a slávy Božího lidu... Prorokyně Anna jakožto vdova a ještě k tomu v značně pokročilém věku dnes najde asi ještě mnohem užší okruh obdivovatelů. Kdyby měla alespoň nějakou zajímavou minulost, ale takhle...? A přece, jestli tato žena přišla právě v tu chvíli, když se v chrámě zjevilo vykoupení, znamená to, že ačkoli je vdovou v pokročilém věku, její srdce je obdivuhodně bdělé a nepředstavitelně mladé. Anna, dcera Fanuelova z Aserova kmene, velebí Boha, poněvadž Bůh se stal člověkem... Pán Ježíš vyrostl v rodině. - Kéž dá dnes našim rodinám a jejich členům skutečnou radost z vlastní rodiny a dá tolik lásky, aby dovedli jeden druhého dělat šťastným. Kéž jim dá sílu vítězně překonávat překážky a statečně nést obtíže. Kéž jim dá víru Abraháma a Sáry; Simeona i Anny, aby skrze ně mohl žehnat celému národu a dávat plno naděje při pohledu do budoucnosti....