sv.Michael (26. neděle v mezidobí)

sv.Michael (26. neděle v mezidobí), Kujavy 29.9.2019, Jn 1,47-51 

Co se stalo o něco dříve, než co uvádí dnešní úryvek evangelia? – Na začátku Janova evangelia je prolog, následuje svědectví Jana Křtitele, a hned od 35 verše (my jsme dnes četli až od 47) je povolání prvních učedníků... Filip potkal Natanaela a pozval ho, aby „se sám přesvědčil“, že našel Mesiáše. Natanael však namítá: „Co může být z Nazareta dobrého?“ – Ježíš o Natanaelovi řekl, že je „pravý izraelita“ a že ho viděl pod fíkovníkem, což je symbol hrstky věrných (srov. Sof 3,13; Mich 4,4; Zach 3,10), kterých Bůh bude ochraňovat a žehnat jim... – To bylo pro tohoto učedníka jasnou známkou povolání... - Bůh je láska, zná nás a počítá s námi... „Uvidíš ještě větší věci... Uvidíte nebe otevřené a Boží anděly vystupovat a sestupovat na Syna člověka“ – Je to narážka na Jakubův řebřík z knihy Genesis (Gn 28,12). - Bůh ho v tomto prorockém snu ujistil, že bude s ním na všech jeho cestách a že mu pomůže při všem, co podnikne... - Tento zážitek se opakuje v celých dějinách; a můžeme ho prožívat i my... Každý, kdo je věrný, uvidí nebe otevřené a anděly, kteří stoupají a sestupují na Syna člověka. Zažijí, že Ježíš je novým „mostem“ mezi Bohem a námi... Slovo „anděl“ znamená POSEL. - Bible říká o třech archandělech: Gabriel vysvětlil prorokovi Danielovi význam vidění (Dn 8:16; 9:21); Zachariášovi předpovídá narození syna; a zvěstoval i Marii (Lk 1,19.26)... - Rafael doprovázel Tobiáše... – Michael, kterého jméno znamená „Kdo je jako Bůh“ pomáhal prorokovi Danielovi v jeho bojích (srov. Dn 10: 13,21; 12: 1) a bojuje proti ďáblovi (srov. Juda 1,9; Zjv 12,7).... V Bibli může být „andělem“ celá příroda (srov. Ž 104,4), která mluví (především v žalmech) o Boží lásce a ukazuje na svého Stvořitele, vždyť celé stvoření zpívá Bohu oslavný chvalozpěv.... Pokud teď sedíme jako Natanael někde „ve stínu fíkovníku“, mějme oči otevřené, abychom zahlédli procházejícího Krista; nechme se ním oslovit a proměnit, abychom uviděli „nebe otevřené...“ a jednou i do něho - do společenství lásky - i vstoupili...