seslání DS

seslání DS Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 4.6.2017 

Sk 2,1-11    Ž 104    1 Kor 12,3-13    Jn 20,19-23 

V druhém čtení jsme slyšeli: "Jenom pod vlivem DS může někdo říci: Ježíš je Pán!" - Neděle Seslání DS (jako poslední den velikonoční doby) nás vrací k prvnímu dni tohoto období: je tedy dovršením a naplněním neděle Vzkříšení. Ne že bychom nemohli vyslovit tak jednoduchou větu, ale bez DS to budou jen prázdná slova. List Římanům to doplňuje: "Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen." (Řím 10,9) Tedy ústa i srdce, nejen vnější slova, ale i vnitřní postoj víry. DS vlévá do srdce jistotu, že Ježíš je Pán, že žije, že nepatří do minulosti; že je vítězem nad strachem, nemocí i smrtí... To je objektivním obsahem zvolání "Ježíš je Pán". Vedle toho bychom mohli uvést i smysl subjektivní: Ježíš je můj Pán. Vyznat a věřit, že Ježíš je Pán, ještě nemusí znamenat, že Ježíš je můj Pán. Někdy mohu nechat tohoto Pána venku za dveřmi svého života: a pánem budu ve skutečnosti já. Pravdivě vyznat "Ježíš je můj Pán" znamená svrhnout z trůnu své já a postavit místo něj Krista. Jedná se o malý „koperníkovský obrat“, kdy se můj život přestane točit kolem "mého já", a začne se otáčet kolem Krista - Slunce. Starý člověk žije pro sebe, pro uspokojení a naplnění sebe; člověk nový žije pro Krista a v něm nachází i svoji seberealizaci. Starý člověk se rozhoduje "podle svého názoru"; člověk nový podle evangelia. DS nás osvobozuje od pout nenasytného egoismu a přitahuje nás ke Kristu... DS chce skrze nás dosvědčovat, že Ježíš Kristus žije, že tu je stále ten Zmrtvýchvstalý, jemuž byla dána veškerá moc na nebi i na zemi. - Duch Svatý je sám Darem s velkým D, ale propůjčuje i své osobité dary, jak to vyznává církev: vlévá do duše tři božské ctnosti, totiž víru, naději a lásku, a naplňuje nás svými sedmi dary, které vyjmenoval už prorok Izaiáš: darem moudrosti, rozumu, rady, síly, umění, zbožnosti a bázně Boží. - Cílem a vrcholem všech svatodušních darů je ovšem jen jedno jediné: abychom vstoupili do společenství lásky Nejsvatější trojice. A čím víc se Kristus stane naším Pánem, tím více budeme mít lásky i mezi sebou... - Jen DS může transplantovat naše srdce zatvrzelé sobectvím a dát nám srdce z masa, které chce žít pro Krista a pro druhé; aby se čas a prostor tady na zemi stával již nebem - věčností...