Popeleční středa

Popeleční středa, Pustějov, Kujavy, Hl.Životice 10.2.2019 

Vnitřní pokání křesťana, se může projevovat velmi rozmanitým způsobem. Písmo Svaté a církevní Otcové, zdůrazňují především tyto tři formy: půst, modlitba a almužna... Dnešní čtení, nás poučují, jak má vypadat náš křesťanský život a co mu nesmí chybět. K podstatě křesťanství patří vyznání navenek a to se děje slovem i skutkem. Křesťanské dobré skutky (platí to však i o modlitbě a půstu) má charakterizovat, skrytost. Nejde natolik o vnější skrytost, vždyť skutečné dobro se dá jen těžce skrýt. Pán Ježíš na jiném místě říká: „Ať tak svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a oslavovali za to Boha na nebesích.“ – Také sv.Pavel na jiném místě nás poučuje o tom, že Bůh nám ve své dobrotě vytvořil příležitost, jak konat dobré skutky: „Neboť spasení jste milostí skrze víru; a to není z vás, je to Boží dar: nikoli ze skutků, aby se nikdo nevyvyšoval. Vždyť jsme jeho dílo, stvořeni v Kristu Ježíši, pro dobré skutky, které připravil Bůh, abychom je dělali“... - Dnešní evangelium, klade důraz na to, abychom dobré skutky nedělali kvůli lidskému obdivu. Každý dobrý skutek je akcí navenek a nedá se zabránit, aby si ho někdo nevšiml. Kdybychom toho chtěli docílit, asi bychom se ze „samé pokory“ zřekli konání jakéhokoliv dobrého skutku, ale takto to Ježíš určitě nemyslí. Jde o skrytost našeho dobrého skutku před námi samými. Abychom nekonali dobré skutky kvůli lidskému obdivu a k posílení svého sebevědomí, a aby každý dobrý skutek posloužil ke zjevení Boží dobroty. Abychom si stále uvědomovali, že Bůh je původcem všeho dobra, dokonce i toho dobra, které se děje prostřednictvím naší svobody a našima rukama... Dnes začínáme postní období. Ať dnešní citát z proroka Joela je pro nás povzbuzením a posilou v našem snažení konat dobro: „Obraťte se ke mně celým svým srdcem... Obraťte se k Bohu, neboť je dobrotivý a milosrdný, shovívavý a plný lásky.“

 

čtvrtek po popelci, Kujavy, 7.3.2019, 5 M 30,15-20 

Člověk má svobodu volby, ale pokud následuje vnitřní hlas a chce kráčet po božích cestách, důsledkem je pak život a štěstí... 

 

pátek po Popeleční středě, Hl. Životice, 8.3.2019, Iz 58,1-9 

Půst je prostředkem uzdravení, ale pouze ten, o jakém píše prorok Izaiáš. Takový půst nás pak otvírá k přijetí Boží milosti... 

 

sobota po popelci, Pustějov, 9.3.2019, Iz 58,9-14 

Když Izrael znovu budoval hradby po návratu z babylonského zajetí, prorok vyzývá k pokání, ale dává i zaslíbení...