Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice (první sv.přijímání), Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 31.5.2015
5M 4,32-40    Ž 33    Řím 8,14-17    Mt 28,16-20
 
Dnešní slavnost Nejsvětější Trojice (i v spojení se slavností prvního svatého přijímání) je vlastně o vztahu, nebo vztazích… Vztahy mezi lidmi, včetně jejich složitostí, napětí a problémů jsou hnacím motorem všech televizních seriálů, románů a uměleckých zobrazení. Těm vztahům se říká už pár tisíc let láska. Je to vztah nejen potřebný k zachování lidstva, ale je to i vztah nutný k vytváření světa. Je i vztahem, který zachránil a spasil lidstvo… 
Když mluvíme o Nejsvětější Trojici, tak jde o vztah lásky mezi Bohem Otcem, Synem a DS. - Náš Bůh je opravdu jen jeden. Ale ve třech osobách. Bible nám postupně odhaluje tajemství Nejsvětější Trojice. Zjevuje jediného Boha. Nepřipustí, aby někdo uctíval jiné bůžky, stvořené lidskýma rukama. On je jediným živým opravdovým Bohem, od věků na věky. Ale už sám Starý zákon nenápadně připravuje půdu pro pochopení, že existuje ještě i Duch Boží a že má přijít Boží Syn, Mesiáš. - "Tak Bůh miloval svět," říká evangelium, "že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný." - Ježíš není žádný nový Bůh. Ježíš je přiblížení Boha-Otce lidem. Stvořitel, neuchopitelný a nepochopitelný, posílá svého Syna, aby byl "Bůh s námi", Emmanuel. Najednou je tu někdo, kdo je jako my. Je sice Bůh, ale zároveň je člověkem. Z lásky k nám ho Bůh-Otec posílá na svět a tím už nemá nic, co by bylo vyhrazeno jen jemu. Díky životu, činům a smrti Ježíše má k Bohu dokonalý přístup každý člověk. Každý si dovede Boha představit jako přítele, kamaráda, jako bytost, které se lze svěřit, kterou lze milovat. Protože Boha nikdy nikdo neviděl v úplnosti, podává nám o něm zprávu jeho jednorozený Syn. - Podle Bible člověk nemá větší lásku, než když položí svůj život za své přátele. Ježíš jej položil za všechny, i za nepřátele. Jeho láska je nejen dokonalá, ale je i příkladem, inspirací. Vzkazuje nám, že náš Bůh ve třech osobách je láska. Vtělená a obětovaná. Za každého z nás. (Tuto jeho oběť si připomínáme v Eucharistii, kterou právě dnes, děti, prvýkrát přijmete)… Setkání s Ježíšem a Otcem se může dít jen v Duchu Svatém. Jejich spojení neznamená, že by jeden druhého vlastnil, ale že se jeden v druhém daruje. A to je princip skutečné a pravé lásky: nevlastnit, ale darovat se. A tomu nás učí Nejstvětější Trojice…