Matky Boží

Matky Boží Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 1.1.2018 

4 M 6,22-27 Ž 67 Gal 4,4-7 Lk 2,16-21 

Dnes slavíme Marii jako Matku Boží. Tato slavnost těsně souvisí s ta-jemstvím vtělení Slova-Božího Syna, a určitým způsobem završuje týdenní sla-vení vánočního tajemství... Maria nebyla Matkou Slova jen tím, že umožnila vtělení Božího Syna. Ona byla Matkou i tím, že přijala Slovo v duši. Dokonce bychom mohli říct, že nejprve přijala Slovo v srdci (Slovo Boží zvěstované andělem) a pak v těle... Maria se mohla stát jen jednou tělesnou matkou Kristovou: jeho "du-chovní" matkou se však stávala znovu a znovu, protože stále nově přijímala evangelium. Jak je přijímala? - Rozvažováním a zachováváním Slova. Rozvažo-váním přijímala Slovo do všech důsledků - toto přijetí pak nebylo "dočasné", ale trvalé: vždyť ona bedlivě střežila poklad evangelia. - Matkou Slova v řádu "těles-ném" se mohla stát jen Maria před dvěma tisíci lety. V řádu duchovním se však můžeme stát i my matkami Slova tím, že jako Maria budeme přijímat Slovo do svého nitra. Jak? Podobným způsobem jako ona: nasloucháním, přijetím, rozva-žováním a zachováváním Slova. Tak budeme i my „matkami Slova“... Naše úcta k Matce Boží by se měla vyznačovat především mariánským postojem: otevřeností vůči Božímu Slovu. Otevřeností do té míry, že necháme proniknout evangelium do zákoutí našeho srdce, do našich citů, tužeb a zámě-rů... Podobně jako v Mariině lůně, i v nás má toto Slovo růst. A jednou se má narodit, čili se má stát zjevným ostatním lidem okolo nás, tak jako se zjevilo v Betlémě před očima pastýřů... - Nový rok začínáme s Pannou Marií. Ona je naše nebeská Matka. Ona nás vede k Pánu Ježíši a na této cestě nám chce i pomáhat... - Přijetím Slova i v nás bude pokračovat zázrak vtělení: tak budeme pravdivě slavit Vánoce, a to nejen v těchto dnech, ale i po celý nastávající rok...