Květná neděle

Květná neděle A, Pustějov, Kujavy, Bílov 13. 4. 2014
 
/na začátku liturgie/
Dnešní bohoslužba má zvláštní atmosféru.  Začínáme slavným průvodem, který připomíná nadšené vítání Pána Ježíše v Jeruzalémě.  Ten, který zázračně sytil zástupy, který Lazara vzkřísil z mrtvých, je vítán jako Mesiáš.  Zástupy mu provolávají „Hosana“… 
A za chvíli budeme poslouchat pašije. - Ježíš vykonal mnoho dobrého, dal lidem poznat Otce a jeho milosrdenství, hlásal Boží království, vyzýval k pokání, ale to nejdůležitější teprve přijde. Svět vykoupí poslušností Boží vůli, tedy utrpením. Ne modlitbou, ne kázáním, ani dobrými skutky… Svět utrpení nepřijímá, hodnotí jen výkony. My sami se mu vyhýbáme, když je to možné. Ježíš však přijal utrpení dobrovolně a z lásky k nám…
Vstupujeme do Svatého týdne. Chceme-li ho prožít dobře a správným způsobem mít účast na Kristově utrpení i slávě, chceme-li zakusit i pravou velikonoční radost, pokusme se objevit hodnotu oběti z lásky. Pokusme se v jednotlivostech našeho každodenního života správně rozeznat a pojmenovat své námahy, starosti a bolesti a snažme se je přijmout s láskou za spásu svou i jiných….
 
 
A nyní se připojme i my k zástupu, který oslavoval Krista, a pojďme v pokoji…   /průvod s ratolestmi/