6.1.

6.1. Zjevení Páně, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 6.1.2016

    Dítě narozené z Panny Marie v Betlémě přišlo nejenom pro izraelský lid, reprezentovaný betlémskými pastýři, ale pro celé lidstvo, které dnes reprezentují mudrci přicházející z Východu. - Mudrci reprezentují muže a ženy hledající Boha. Mudrci nám ukazují cestu, kterou se máme ubírat ve svém životě. Hledali pravé světlo a skutečnou pravdu. Vydali se hledat Boha. Spatřili svit hvězdy, interpretovali jej a dali se na cestu... - Když dorazili do Jeruzaléma, šli do královského paláce, protože pokládali za samozřejmé, že se nový král narodil v královském paláci. Z návštěvy u Heroda byli jistě plni obav a úzkostí, ale setkání s Ježíšem je zbavuje strachu natolik, že jsou schopni zařídit svůj život i proti vůli mocného tohoto světa. Takové mají být důsledky i našeho setkání s Bohem. Osvobození od strachu a kráčení ve svobodě. - Vedeni Duchem docházejí k poznání, že Boží kritéria se značně liší od těch lidských a že Bůh se nezjevuje v moci tohoto světa, nýbrž obrací se k nám v pokoře svojí lásky. Boží láska je obrovská. Boží láska je však i velice pokorná! Mudrci jsou tak vzorem obrácení na pravou víru, protože věřili více v Boží dobrotu než v okázalý lesk moci...
--- Prosme Pána, aby nám umožnil pustit se stejnou cestou obrácení jako mudrci. Kéž nás brání před pokušeními, která zakrývají hvězdu. Kéž nacházíme odvahu vysvobodit se ze svých iluzí a předsudků... Kéž vstoupíme do tajemství! - Buďme po vzoru Mudrců vytrvalými hledači pravdy, abychom dospěli k Pravdě; abychom se zbavili strachu z toho, co jsme ještě nepoznali anebo čemu nerozumíme; a abychom byli vždy těmi, kteří svým ryzím vztahem k Bohu nenahánějí jiným strach, ale přivádějí je k životodárnému setkání s Ježíšem, jemuž můžeme darovat nejen zlato, kadidlo a myrhu, ale celý svůj život, abychom byli i pro jiné „světlem hvězdy“ a cestou k víře...