5. neděle v mezidobí

5. neděle v mezidobí, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy  7.2.2016
Iz 6,1-8    Ž 138    1 Kor 15,1-11    Lk 5,1-11

Týká se nás vůbec dnešní Boží slovo? - Izaiáš je povolán k úřadu proroka. Pavel je povolán k úřadu apoštola. Petr je povolán za rybáře lidí... My všichni nejsme ani biskupové ani kněží; týká se to tedy i nás? – Ano, všichni jsme povolání: k přijetí radostné zvěsti evangelia; k vykoupení z neklidných, mrzutých a bázlivých lidí ke svobodě a radosti dětí Božích... K radosti nejen po smrti, k radostnému životu už teď, vždyť: „Království Boží je mezi námi“, jak říká Ježíš...
--- "Na hlubinu" - jak často... jak často jsme tato slova chápali jako výzvu k hlubokému duchovnímu životu, k větší "niternosti", k sestupování do "hlubin svého srdce". A přesto... evangelium hovoří o jiném sestoupení... k těm, kdo jsou v hlubinách - "bez Boha". A je to sestoupení náročnější a těžší než do vlastního nitra. Vždyť není snad sestoupení do svého nitra vlastně pohodlnější? Není pro nás naopak těžší "vyjít" k druhým?  
- Jistě, ne každý věřící má specifické Petrovo povolání (povolání "na plný úvazek"). Nicméně je jisté, že prvořadým úkolem celé církve, každého pokřtěného (a tedy nejen kněží!) je předávat evangelium. Každý vykoná toto poslání jinak, s pomocí jiných prostředků. Ale je jisté, že "úkolem a cílem" našeho křesťanského života není "soukromničení" (já a Bůh), ale "roztažení sítí" – svědčit o Kristu svým životem... Jak to tedy udělat? Nejsnazší způsob je modlit se za ty, kdo jsou daleko od Krista (a možná to jsou moji dobří známí, spolupracovníci, nebo třeba i nejbližší v rodině)... Pak mohu samozřejmě nabídnout nějakou dobrou knihu (třeba slovy: "Toto mi připadá zajímavé, nechceš se na to podívat?"); nebo pozvat na nějaké vhodné setkání... Někdy však je možné mluvit i o Kristu, třeba formou jednoduchého svědectví objasňujícího, proč věřím...  
A ještě jedna myšlenka: Petr dnes volá, zděšen Ježíšovou mocí: „Pane, odejdi ode mne, jsem člověk hříšný.“ Ale Ježíš neodchází, ani ho nezahání. Pán to ví, že Petr je hříšný. On s tím počítá. Hříšníku Petrovi ohlašuje příchod Království. Petrovi ale i nám, každému z nás osobně...
- Pojďme dnes vstříc Ježíšovi s radostným poznáním: Pane, já jsem člověk hříšný. Lidé kolem mne jsou hříšní, dějí se věci hříšné a zlé, ale ty nás voláš, abychom přesto žili v radosti, pravdě a svobodě.... Abychom ze zdrojů slova Božího čerpali; jiným rozdávali; s Petrem za tebou šli; a tak společně se všemi lidmi došli do Království,které začíná již tady na zemi...