4. neděle v mezidobí

4. neděle v mezidobí, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 1.2.2015
Dt 18,15-20 Ž 95 1 Kor 7,32-35 Mk 1,21-28
Ježíš přichází nejen s novou zvěstí; se zvěstí o blízkosti Božího králov-ství. Přichází s učením, které má v sobě moc. Moc vítězit nad zlem. A to nad zlem i v člověku, ne jenom obecně. Ježíš tak vystupuje z řady učitelů Zákona, kteří říkali sice správné věci, moudré a krásné; ale kteří neměli moc udělat to, co říkali. A ještě víc vystupuje z řady těch, kteří to, co říkali, uskutečňovali násilím...  
A tak se uprostřed lidských dějin, v Ježíši, objevuje jakýsi ostrov, který není pod vlivem zla; který nemá se zlem nic společného. Je to spíš malý ostrov Ježíšova života a učení. Ale skrze jeho učedníky, skrze církev se rozrůstá jak v přítomnosti, tak do budoucnosti. Kde Ježíš a jeho slovo nalezne upřímné srdce,  tam přijde vítězství. Vítězství nad zlem… - A myslím si, že toto slovo evangelia nepotřebuje slyšet jen ten, kdo je téměř nebo úplně mimo církev. Myslím, že ho nutně potřebují slyšet i ti tzv. „hodní a snaživí křesťané“, kteří se už třeba i de-sítky let snaží bezvýsledně změnit; protože si pak buď připisují výsledky tam, kde skoro žádné nejsou; nebo naopak, hroutí se pod tíhou zjištění, že se nezlepšili… - Všichni tedy potřebujeme slyšet zvěst o moci evangelia a nechat se ním uzdravit…
A ještě jedna poznámka: V synagoze v Kafarnau volá zlý duch z posed-lého člověka na Ježíše: „Co je ti po nás, Ježíši Nazaretský! Přišel jsi nás za-hubit? Vím, kdo jsi: Svatý Boží!“ - Všimněme si tohoto dramatického střetu, vypjaté a prudké konfrontace. Ďábel potřebuje daleko více slov. Ježíš řekne jen stručně: „Mlč!“ - Je to důležitý moment i pro nás, jak se zachovat v pokušení. Ďábel se vždy pokouší vejít do rozhovoru, zavést řeč s člověkem. Tuto metodu dokonale ovládá. Jen si vzpomeňme, jak už v ráji rozmlouvá se ženou přesně tímto stylem. Jakmile se mu podaří dostat se do dialogu s člověkem, má stále větší šanci ho "umluvit", zmanipulovat a vtáhnout do svých sítí… - Ježíš ukazu-je, že je důležité nepřijmout tento styl, odmítnout jej a umlčet ho v samém zá-rodku.  - Pomoz i nám, Pane, osvojit si tuto tvou taktiku v boji se zlem. Neptát se, kam až smím zajít, nevolit kompromisy; ale zaujmout, jako ty, postoj nesmlouvavého, radikální od-mítnutí, který vždy vede k vítězství...