4. adventní neděle

4. ADVENTNÍ NEDĚLE A, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 18.12.2016 

Iz 7,10-14 Ž 24 Řím 1,1-7 Mt 1,18-24 

Adventní doba spěje ke svému konci. Celá starozákonní doba je voláním naděje k tomu, který má přijít. Nový zákon je zase voláním k tomu, který přišel a znova přijde... Obojí je projevem vroucí touhy, v níž se sjednotily milióny srdcí, které v průběhu lidských dějin cítily hlad po Bohu. V tomto smyslu advent nikdy nekončí, protože vždy budou lidé, kterým nebude ke štěstí stačit hromádka peněz, kariéra a možnost vládnout nad druhými; lidé kterých víra proměňuje jejich život, aby nezůstal pouze pro neděli a svátek... Jak advent spěje ke svému cíli, očekáváme stále intenzivněji slavnost Narození Páně. V dnešním prvním čtení se dozvídáme, jaké jméno dal Spasiteli prorok Izaiáš: Emanuel – tedy Bůh s námi. Zkusme si někdy popřemýšlet o tom, co tato pravda znamená. Zkusme někdy, až budeme sami, říci nahlas: "Bůh mě miluje; Bůh je se mnou!" Tuto pravdu potřebujeme dnes nejen znát, ale měli bychom ji mít dokonale zažitou. Měla by být oporou našeho života. - Je to paradoxní, ale čím více lidí žije dnes spolu na malém prostoru, v labyrintu velkoměsta, v panelácích, tím více člověk trpí samotou a opuštěností. My křesťané bychom však měli stále zakoušet, že nejsme opuštění. Bůh je s námi. V tom je náš vnitřní klid, v tom je štěstí Vánoc... Bůh je s námi a v tom je naše blaženost. Hospodin se ve svém Synu sklonil k nám a zcela se nám daroval. Vedla ho k tomu láska: "Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný." (Jan 3,16) Tak se projevila dobrota našeho Boha. Bůh je s námi, a v tom je naše síla. Lidský život je stále ohrožen. Mnohokrát poznáváme svou omezenost a slabost, bezmocnost v konání dobra i v boji proti zlu. "Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?" (Řím 8,31) - S Ježíšem jsme silní... On nás také posílá do života s ujištěním: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ... !" (Mt 28,18) Advent končí, ale adventní smýšlení, touha po Bohu by nás neměla opouštět nikdy. Bůh je s námi, a v tom je naše posvěcení. Starat se o to, aby Bůh byl s námi a my s ním, to je základ svatosti.