33. neděle v mezidobí

33. neděle v mezidobí B (použito z 2006),  Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 15.11.2015
Dan 12,1-3    Ž 16    Žid 10,11-18    Mk 1324-32

Dnešní Boží slovo mluví o katastrofách - ale přesto je radostnou zvěstí, že náš život nespěje jen k smrti, ale i k zmrtvýchvstání...
První čtení je jeden z mála textů Starého zákona o zmrtvýchvstání. Prorok ohlašuje, že lidé, kteří zůstanou věrni Bohu, dojdou u Boha záchrany... - Představa věčného života přesahuje naše chápání. Také Pán Ježíš musel použít obrazů, podobenství, aby nám otevřel vyhlídku, jak naše věrnost Pánu se promění na život ve společenství s Ním. - Všechno, co Bůh stvořil, je konečné. Každé stvoření má svůj konec v prostore i čase. Ježíš nám dnes připomíná: „Nebe a země pominou, ale má slova nepominou.“  Když zanikne země a vesmír, tak zanikne i prostor a čas, protože bez vesmíru by byli prostor a čas zbytečné, a bez existence hmoty nemožné. Čas a prostor se pro každého z nás ukončí smrtí. Tyto dvě pozemské veličiny - čas a prostor, jsou pro nás darem ale také i zkouškou. Čas, který nám Bůh dává, je čas milosti a slitování, je to čas, kdy můžeme padnout a povstat, zhřešit a litovat. Je to čas, kdy můžeme myslet jenom na sebe nebo také na druhých. Bůh nám dává čas, v kterém můžeme tisíckrát zhřešit, ale zároveň i tisíc jedenkrát své hříchy olitovat... - A proč nám Bůh dává prostor? Dává nám ho protože jen v prostoru žijí ostatní lidé, kterým můžeme těmi nejrozličnějšíma způsoby pomáhat a tak si získávat zásluhy. Ale protože máme svobodnou vůli, jen na nás je, jak čas a prostor, který nám Bůh dává, využijeme...
Jen utopisté mohou očekávat, že bez přičinění každého z nás se země přemění v ráj. My křesťané přesto hledíme do budoucnosti bez obav, neboť víme, že na konci dějin světa jako vítěz není smrt a naprosté zničení, ale zase nový nepomíjející život... Syn Boží svou smrtí na kříži přinesl lidem spásu a cílem dějin je proměna a znovuvytvoření harmonického světa, a ne jeho naprosté zničení. Celé dění světa směřuje k soudnému dni, kdy na konci věků přijde Pán ve slávě a moci....
Proto, jestli jednou chceme přijít do nebe, využívejme zodpovědně čas a prostor, který nám Bůh dává... Chceme stavět svůj život na Kristu a o milostiplné společenství s ním usilovat opravdovostí svého křesťanského způsobu života. On nás přece ve své lásce vykoupil a opět přijde, aby byl i naší odměnou...