31. neděle v mezidobí

31. neděle v mezidobí B Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 4.11.2018 

5 M 6,2-6 Ž 18 Žid 7,23-28 Mk 12,28-34 

Při pozorném poslechu dnešního Božího slova, můžeme mít před očima jakoby dva protiklady: ZÁKON a LÁSKA. Můžeme tedy vidět jakoby rozpor mezi prvním čtením a evangeliem. Mojžíš říká svému lidu: "Boj se Hospodina, svého Boha!" - a naproti tomu Ježíš v evangeliu žádá: "Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem!" - Zákon jako takový je zákaz, příkaz a trest; kým v lásce je svoboda, radost a pokoj... - Ale když pozorně čteme SZ, tak i tam ve skutečnosti toho strachu zase tolik není, vždyť: co má být totiž důsledkem bázně Boží a zachování Božích zákonů a ustanovení? "Aby se ti dobře vedlo, abyste se velmi rozmnožili, jak to slíbil Hospodin, Bůh tvých otců, že ti dá zemi oplývající mlékem a medem ... !" - Vidíme tedy, že cílený stav lidu, žijícího podle těchto deklarovaných požadavků a přikázání, je na hony vzdálen čemukoliv, co by jen zavánělo strachem a hrůzou... To, co je v životě člověka první a nejdůležitější, je zároveň jediné, říká Ježíš. Eangelium tedy víc jak 600 starozákonních příkazů a zákazů redukuje jen na dva důležité: "Milovat Pána, svého Boha nadevše; a bližního jako sebe sama." - To přece dávno víme a také to děláme! Děláme to opravdu? - Když tedy miluji, není mi líto milovanému darovat svůj čas... Pro milovaného překonávat vzdálenosti... Pro milovaného se postit a rozdávat almužnu... Pro milovaného ovládat svou pohodlnost a lenost... Pro milovaného se vyhýbat pokušení... Pro milovaného mi nic není zatěžko... - A teď pravdivě: Dělám to tak? Neposunuji setkání s Ježíšem až někam, až když už nebudu mít nic důležitějšího? A jak je to s láskou k bližnímu? --- Dnešní Boží slovo nás znovu vrací do jakéhosi pomyslného těžiště lidské existence, do bodu, v němž jedině lze nalézt skutečnou a trvalou vnitřní stabilitu. Tím průsečíkem, v němž se potkávají a zároveň i vyvažují síly hýbající lidským bytím, je láska ukotvená nejen ve své horizontále, ale stejně nutně i ve své vertikále. A teprve v této ose, v tomto kříži se otevírá cesta do Božího království. To v evangeliu potvrzuje i Ježíš onomu učiteli Zákona, který tohle pochopil, a proto slyší: "Nejsi daleko od Božího království." Vidět ve správných proporcích, hloubce i perspektivě, může jen člověk dívající se oběma očima. Kéž bychom i my po dnešku dokázali vždycky správně zaměřovat každou svou myšlenku, každý svůj krok. Dnešní Boží slovo nám dalo k dispozici obě dvě nezbytné souřadnice k tomuto správnému zaměření...