3. neděle

3. neděle v mezidobí A Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 22.1.2017 

Iz 8,23-9,3 Ž 27 1 Kor 1,10-17 Mt 4,12-33 

Máte již zážitek ze svítání? Moc noci ztrácí na síle a s novým dnem je více a více vidět krásu... - Evangelista sv. Matouš na začátku působení Pána Ježíše cituje slova proroka Izaiáše, které jsme také slyšeli i v prvním čtení: "Lid bydlící v temnotách uvidí veliké světlo. Světlo zazářilo těm, co seděli v tmavém kraji smrti ". - Světlo a tma se ve Starém zákoně často vzpomínají. První slova, která v Písmu čteme, a které řekl Bůh, byly: "Buď světlo" (Gn 1,3). Písmo nezmiňuje světlo pouze v souvislosti s přirozeným denním světlem, ale také s příchodem na svět Slova, Ježíše Krista, protože "v něm byl život a život byl světlo lidí" (Jan 1,4). V noci dostávají pastýři oznámení o narození Spasitele. Za noci Josef bere dítě i jeho matku a utíkají do Egypta; a v noci dostává Josef zprávu k návratu do Nazareta. Dá se říct, že po Ježíšově křtu nastává nový den. Pak Ježíš chodil po Galilei a hlásal: "Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království" (Mt 4,17). Tato slova jsou začátkem nového dne... Události z Písma neztrácejí na aktuálnosti a významu až do konce časů. Tak stejně dnes v životě každého člověka, znovu a znovu nastává svítání. Přicházíme na svět poznamenáni hříchem. Skrze Církev a v církvi se nám dostává oslovení přijmout Světlo - Ježíše Krista jako svého Boha a Pána. Ježíš i dnes prochází kolem a tak jako tehdy rybáře, které povolal za apoštoly, zve i nás ke spolupráci při hlásání evangelia. Zve nás, abychom ho nejprve objevili, poznali a zažili ve svém životě. Dnes nás Bůh chce postavit na nohy, abychom svému životu dali pravý smysl. V životě každého člověka Bůh dává nový den. Cesta za Kristem je náročná. Kdo přijme Krista za svého Boha a Pána, nebude však uchráněn od pokušení, potíží a křížů, ale kdo přijme Krista za svého Boha a Pána, najde v něm cestu, pravdu a život věčný... V žalmu, který jsme zpívali, jsme slyšeli toto vyznání: „Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se bál? Hospodin je záštita mého života, před kým bych se třásl?“ - Skrze nás chce Ježíš přinést světu sebe, chce přinést světlo. Svět bez Boha je tmou, nejistotou, strachem, beznadějí... Svět ve tmě potřebuje příklad, který ho přesvědčí o tom, že světlo je cennější, hezčí, zdravější. Svět ve tmě potřebuje, aby slyšel o pravé radosti: čisté, bez přetvářky, zklamání. Svět ve tmě potřebuje, aby se přesvědčil, že žít se dá plodnější, volnější a radostněji ve světle... Buďme apoštoly světla.