3. neděle postní

3. postní neděle C, Vlkovice, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy  28.2.2016
2 M 3,1-15    Ž 103    1 Kor 10,1-12    Lk 13,1-9

    Myslím, že všichni jsme již slyšeli: „to je dobrá nebo špatná investice.“ Investicí se rozumí materiální nebo duchovní prostředky, které použijeme, abychom dosáhli nějaký cíl. Dosažený cíl má pak vložené prostředky vícenásobně vynahradit… Tak to funguje například v podnikání nebo ve sportu. Ale také třeba i v našich zahradách…- Proto bez problémů chápeme dnešní Ježíšovo podobenství o neplodném fíkovníku a nervozitě vlastníka, který chtěl dát fíkovník porazit. Vždyť už tři roky nepřinesl úrodu a tak péče o něj (tedy investice), byly marné!  - Ježíšovo podobenství však není poučením pro zahrádkáře a pěstitele, ale je poučením pro každého člověka. Fíkovníkem je každý z nás. Rozdíly jsou pouze v tom, že někteří lidé jsou úrodní, jiní ne…
- Už ve Starém zákoně byl známý obraz Boha hospodáře, který čeká od národa úrodu, protože vložil do něj velké investice. Vždyť to byl ním vyvolený a ochraňovaný národ. Národ, který pociťoval jeho starostlivost a milosrdenství, který se měl za to Bohu odvděčit vírou a věrnosti… - Největší investici však Bůh udělal tehdy, když poslal na zem svého Syna Ježíše. On měl narušenou harmonii a vztah s Bohem znovu restaurovat prostřednictvím smrti na kříži. Aby měl na této investici účast každý člověk, založil Ježíš svátosti, které umožňují každému, kdo je upřímně přijme, znova vstoupit do Boží přítomnosti, světla a lásky…
A proto už můžeme nyní přemýšlet sami nad sebou, vždyť otázka této chvíle je jednoznačná: jak využíváme investice, které do nás Bůh přes Ježíše a svátosti vložil? Do jaké míry jsme úrodné fíkovníky?  - Dobře, ale připomeňme si, proč vlastně Ježíš použil toto podobenství? – Lidé mluvili o tragédii a pohoršovali se; ale zároveň odsuzovali i zabité, že to asi museli být velcí hříšníci, když je Bůh takto potrestal, a to ještě v chrámě…- Podobně lidé soudili i o 18 nešťastnících, na kterých spadla věž v Siloe… Lidé tedy čekali, že Ježíš je v podstatě pochválí, že oniposluchači jsou přeci spravedliví; že jim by se nemohlo nic podobného stát… Ježíš však nepotvrzuje jejich názor. V obou neštěstích vidí především upozornění, že pokud nebudou činit pokání, zahynou podobně…
V duchu dnešního evangelia bychom mohli říci, že tragédie vznikají i proto, abychom my ostatní činili pokání. Při zmírňování různých tragédií je zapotřebí lidská pomoc. Je to však jen polovina z našeho postoje. Druhou je ochota zamyslet se nad vlastním životem, činit pokání a polepšit se…