3. advetní neděle

3. ADVENTNÍ NEDĚLE C, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 13.12.2015
Sof 3,14-18 Iz 12,3-6 Flp 4,4-7 Lk 3,10-18
Advent, jako přípravná doba (doba plná očekávání spásy) vrcholí a my slyšíme o událostech, které předcházejí vystoupení Pána Ježíše. Předchůdce svatý Jan připravuje lid na Kristův příchod, čímž ohlašuje vlastně radostnou zvěst, ale přitom jasně ukazuje na podstatný rozdíl mezi sebou a Ním: „Já vás křtím vodou, ale on vás bude křtít Duchem Svatým.“ Nejde tu jen o vnější projev očisty nebo přípravy, který byl u židů na vysoké úrovni, jde však především o vnitřek – o osobní „effata“ – otevření se Duchu Svatému... Člověk může být naplněn a proměněn Duchem. Být naplněn ohněm, který zapaluje druhé. A právě kvůli tomu Ježíš přišel. Nejen proto, aby náš život byl o něco ušlechtilejší; přišel kvůli naší proměně. A kvůli tomu, abychom se - pokud ho přijmeme - stali nástroji k proměně druhých. K prokvašení celého světa. Je tedy třeba projít s Janem ke Kristu. Obrátit se od hříchu, nechat jej utopit v Jordánu, nadchnout se pro uskutečňování dobra a dojít ve víře ke Kristu... – Kdosi jednou napsal: „Víra je: Nepodlehnout panice, když se mi situace vymyká z rukou. - Víra je: Odmítnout myšlenku, že Bůh miluje a pečuje o populární, hezké a talentované více než o mne. - Dále je to spolehnout se na Boha, že bude konat zázraky i skrze to, jaký jsem. - Víra je děkovat Bohu za všechno i za to, co mi vadí. - Víra je svěřovat do Božích rukou řešení problémů těch, které miluji. - Víra je být si jist, že Bůh má pro můj život plán, i když se mi zdá, že nic nemá smysl...“ 
V prvním čtení zaznívá jásot, radost z Hospodina, který zachraňuje. Závěr knihy proroka Sofoniáše mluví o příchodu dne Hospodinova, dne, který má být časem očisty pro všechny národy. - Pro toho, kdo si očistil své srdce a tedy žije v milosti Boží, Pánova blízkost nevyvolává strach a neklid, ale naopak radost, pokoj a štěstí. A jak říká Pavel Filipanům: „Vaše ušlechtilost ať je známá všem lidem. Pán je blízko!“ - Vědomí, že Pán si nás může povolat v kterékoli chvíli, má nás pobízet k upřímnému pokání a obrácení. Jan Křtitel to konkretizuje a vyjadřuje v požadavkách solidární lásky, v spravedlivém jednání, v respektování práv a důstojnosti druhých, v mírnosti a dobropřejícnosti, pokoře, radosti a pokoji...
--- Zakončím úvodní modlitbou: Všemohoucí Bože, očekáváme s vírou slavnost narození tvého Syna a prosíme tě: dej nám svou milost, abychom se mohli radovat z naší spásy a vděčně tě chválit...