26. týden

sv.Václav, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 28.9.2016 

Určitě známe alespoň rámcově pohled na hlavního patrona a světce naší země, svatého Václava Hodnoty a ctnosti, které svatý Václav prokázal v nesnadné době přelomu tisíciletí, kdy země zápasila s pohanskými zvyky a s těmi, kteří chtěli uchvátit moc ve státě, tyto hodnoty a ctnosti nemohou být nikdy překonány. Právě proto uctíváme svaté, abychom si uvědomovali, co je věčné a trvalé a co podléhá iluzím doby. Setkáváme se s tím prakticky stále. Jde o duchovní boj mezi silami dobra a zla. Svatý Václav zásluhou své babičky svaté Ludmily dostal dar víry a světla pro své rozhodování. Ne všem se líbil jeho postoj a názory, byl mnohými považován za slabého. On však následoval svého Pána Ježíše Krista. Známe okolnosti jeho střetu s jeho vlastním bratrem Boleslavem, který byl podobný jednání Kaina s Ábelem! Odkaz světce ale stále žije. Svatý Václav stavěl v celém svém životě na Kristu. Je pro nás živým příkladem křesťanské a státnické moudrosti, ale i lidské mírnosti a odpuštění... 

 

sv.Michael, Kujavy 29.9.2016 

Svatý Michael (Kdo je jako Bůh?) Jeho jméno zní jako bojový pokřik proti těm, jež by se chtěli rovnat Bohu. Svatý Jan jej představuje v Apokalypse jako vítězného bojovníka s drakem, který znázorňuje satana svrženého na zem. O jejich boji vypráví jistá píseň "Byl boj na nebi" ... s drakem zlým, lstivým. Zpívá se v ní, že drak je svržen na zem, ale ten boj trvá dál, neboť ještě v srdcích mužů, v srdcích žen ten drak musí být přemožen... Zde i jinde je ukázán význam nebeského ochránce církve v boji se satanem, který chtěl být jako Bůh. Na sv. Michaela bychom se měli častěji obracet se slovy modlitby: "Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým. Kníže nebeského vojska, svrhni božskou mocí do pekelné propasti satana a zlé duchy, kteří usiluji o zkázu duší. Amen. "