26. neděle v mezidobí

26. neděle v mezidobí B (sv. Michael), Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 30.9.2018, ( Mk 9,38-48 ), Jn 1,47-51 

• Evangelium 26. neděle: 

Ježíšova slova na konci dnešního evangelia jsou velmi vážná. Ježíš jistě nemá na mysli doslovnou amputaci končetin. Klíčovým slovem v Ježíšově řeči je "vejít do života". Znamená to všechno, co shrnujeme pod názvem nebe: společenství lásky s Bohem a s druhými; stav, kdy všechny hluboké touhy našeho srdce budou naplněny; kdy Bůh sám setře člověku každou slzu z očí... Vstoupit do života znamená přijmout nabídku Ježíšovy spásy... Jsou skutečnosti, které mohou ohrozit naše rozhodnutí mít podíl na Boží spáse a na věčném životě. Je to všechno, co máme na mysli, když v modlitbě Otče náš prosíme, abychom nebyli uvedeni do pokušení... Odmítnout spásu je možné, protože jsme stvořeni jako svobodné bytosti, a vztah lásky musí být bytostně svobodné rozhodnutí. Ale odmítnout spásu by znamenalo konečný neúspěch našeho životního příběhu; jeho zásadní selhání, minutí posledního cíle, pro nějž jsme byli stvořeni... 

 

• Evangelium z Andělů: 

Někteří lidé považují anděly za křížence mezi mužem, ženou a ptákem. Z Písma sice nemáme mnoho informací o nich, ale spolehlivě se můžeme opřít o význam slova, kterým je Písmo označuje; znamená doslova "posel". A je nám jasné, že důležitější než posel je zpráva, kterou přináší; a ještě více ten, kdo ho s ní vyslal... Dále víme o nich, že se objevují, když jde o hodně, někdy dokonce o všechno: u stanu bezdětného Abraháma, v Egyptě, v Mariině domku v Nazaretě, Josefovi, na sklonku dějin spásy v knize Zjevení... Stvořitel je tedy jako své posly pověřuje důležitými úkoly... - Jsou-li tedy předmětem naší dnešní úcty poslové, nic víc než poslové, hlavním důvodem té úcty bude věrnost jejich služby. - A to znamená dvojí impuls pro nás: za prvé, že cílem této jejich věrné služby je spása člověka jako lidstva i jednotlivce. Tyto mocné, schopné a velmi inteligentní pomocníky máme tedy na své straně. Za druhé, že se sami stáváme Božími posly, kdykoliv usilujeme o věrnost své služby - bez ohledu na to, jestli je někdo z nás papež nebo zdánlivě „poslední“ člověk na pracovišti, v rodině nebo ve farnosti... Michael hebrejsky znamená: Kdo je jako Bůh? Gabriel znamená: Bůh je mocný a Rafael: Bůh uzdravuje. - Jejich jména a jejich činy se shodují... Prosme Pána, aby nám na jejich přímluvu dal totéž: aby se velikost našeho povolání (jsme přeci výjimeční, jedineční a neopakovatelní!), kterým nám tak stanovil čas a prostor k šíření Stvořitelovy lásky, aby se potkala s našimi činy k Boží chvále a naší spáse...