25. neděle v mezidobí

25. neděle v mezidobí, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 21.9.2014, Iz 55,6-9 Ž 145 Flp 1,20-27 Mt 20,1-16
V prvním čtení jsme slyšeli: „Hledejte Boha, když je možné ho najít...“ a v evangeliu  opět slyšíme onen známý příběh o dělnících na vinici. - Mů-že nás napadnout, že všechno má svůj čas; celek se dělí na části: třeba rok na měsíce, týdny a dny…  I v podobenství hospodář vychází v 9, 12, 3 a 5, aby hle-dal a nacházel; aby každý měl stejnou šanci… - Sv. Maxmilián Kolbe říká: „Kaž-dou věc konej dokonale, protože ji děláš před očima Božíma a sloužíš tím Bohu a ne lidem. V každé situaci více miluj než pracuj.“  - I my máme na Boha neustále reagovat, slyšet jeho hlas a stále znovu se nechat „najímat“ do jeho služby. Kdo z nás může říci, že každý úmysl či předsevzetí vzbuzené v ranní modlitbě si dokážeme udržet ve stálém vědomí po celý den? Jak často se nám stává, že si celý den na Pána ani nevzpomeneme? Není i nám zapotřebí střelnou modlitbou vícekrát během dne obnovit své povolání pracovat pro Ježíše, ochotně, vědomě a naplno vstoupit a stále znovu vstupovat do jeho služby? 
Je zajímavé, že onen tříhodinový interval, v němž Pán obchází tržiště a dává šanci nezaměstnaným a nečinným lidem, je k večeru zkrácen na pouhé dvě hodiny. Jako by Pán chtěl naznačit, že s blížícím se závěrem dne (můžeme říci i závěrem života) ještě víc usiluje o kontakt s člověkem, stupňuje své volání, aby ho zapojil do díla spásy, byť jen "na poslední chvíli" ... – To je tedy eschatolo-gické poselství dnešního evangelia, tedy, že ku spáse kráčíme malými kroky přes den a po celý život…
- Nedá mi se zastavit ještě při jiném problému, který je patrný v podo-benství, a ním je problém nezaměstnanosti. – „Pane, svět kolem nás řeší problémy ne-zaměstnanosti. Lidí je víc než pracovních příležitostí. Mnoho z nich trpí nedostatkem živobytí, ale i tím, že se nemohou uplatnit... Prosím za všechny lidi, pomoz jim uplatnit se, najít vhodné zaměstnání i smysl svého života, i tehdy, pokud jsou již třeba nemocní a staří. - Prosím za zaměstnavatele, aby byli spravedliví, aby dávali dostatečnou výplatu a dávali ji včas… - Pro-sím také za to, abychom dovedli v síle DS evangelizovat tento svět. I já a každý z nás chci denně a stále být zapojen do tvé služby. Své zaměstnání ve světě mohu proměnit v práci na tvé vinici, pokud je budu posvěcovat myšlenkou na tebe. - Služebník při výplatě slyšel Pánova slo-va: "Vezmi si, co ti patří, a jdi ... " Kéž i já jednou uslyším podobná slova, jen s jiným dovět-kem: "Vezmi si, co ti patří - a zůstaň ... " Protože nechci jinou odměnu než zůstat u tebe navěky…“