25.12. (den)

25.12. Boží narození (den) Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 25.12.2018 

Vánoce jsou dějinnou událostí, která do značné míry poznamenala celý svět, v něčem třeba jen okrajově jako v letopočtu, nebo zásadněji, novou kultu-rou, zvláště uměním... - Dnes Bůh poslal své Slovo, které se stalo člověkem. Bůh se mimořádně vyslovil do dějin, ale ne jako ten, kdo hřímá, či ukazuje moc. Vše zjevující Slovo přichází tiše jako bezbranné dítě. Bůh se daruje lidem pro jejich spásu.... Vánoce nejsou jen pár dnů slavení a připomínání si těch historických událostí kolem narození Ježíše Krista. Není to jen řada krásných zvyků, kterými jsou vánoce obklopené. V křesťanských církvích se na oslavu této dějinné udá-losti příchodu Krista připravujeme čtyřnedělním obdobím, ve kterém se při bo-hoslužbách čtou úryvky z Bible. Jsou vybrány tak, abychom si uvědomili, že vá-noce nejsou jen jednorázovou historickou událostí, která se v určitý čas skutečně stala, ale že je to velkolepá událost, kterou po staletí připravoval sám Bůh... Bůh se v dějinách stýkal s člověkem přes velké osobnosti, které si vyvolil, přes Abra-háma, přes Mojžíše, krále Davida,... Čtyři tzv. velcí a dvanáct malých proroků během tisíce let připravovali svými proroctvími jeho příchod. Předpovídali, proč přijde, kdy a kde se Mesiáš narodí a co bude konat... Chápeme, že Vánoce - Ježíšovo narození, není historická náhoda, ale přesné naplnění Božího, předem předpověděného plánu... A proč se tedy Ježíš narodil, proč přišel jako „Spasitel“ na svět mezi lidi? - Hned na prvních strán-kách Bible se vypráví o stvoření člověka „k obrazu a podobě“ s Bohem. Člověk byl stvořením přijat do přímého společenství s ním. To bylo poslání člověka. Ale ten na začátku dějin lidstva toto své velké privilegium ztratil, rozbil... Bůh ve své ne-smírné lásce však hned začal plánovat obnovení tohoto svého daru člověku. Právě k tomu připravoval příchod svého Syna Ježíše Krista na svět mezi lidi, aby svůj původní plán ze začátku dějin lidstva obnovil. Proto se Ježíš, pravý Bůh, na-rodil jako člověk, stal se jedním z nás. A svou činností, hlásáním radostné zprávy a poslušností Otci až na smrt; pak vzkříšením a sesláním DS obnovil společen-ství člověka s Bohem a mezi lidmi navzájem... Vánoce jsou proto svátky úžasného obdarování člověka božskou láskou. Všechny naše vánoční dárky, vzájemná přání, ta hojnost a bohatství – to vše je odleskem této božské vánoční události. Pokud Vánoce ztratí spojení s tímto svým hlubokým kořenem, zbude jen byznys, shon a konzum... Sobě i vám přeji, abychom vrátili oslavě Vánoc duši. Abychom si uvě-domili jejich kořen a aby celé jejich slavení bylo výrazem vděčnosti za Boží ob-darování. Pak budou opravdu radostné, veselé i pokojné...