20. neděle v mezidobí

20. neděle v mezidobí, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 18.8.2019 

Jer 38,4-10 Ž 40 Žid 12,1-4 Lk 12,49-53 

Ježíšova slova z dnešního evangelia znějí obzvlášť provokativně a skoro nepatřičně. - Kolem nás se stále více projevují konflikty a rozdělení, počínaje vnitřními konflikty jednotlivých lidí; a konče občanskými válkami a teroristickými útoky... Protože egoismus v nás často vítězí, sice toužíme po míru a pokoji, ale v konečném důsledku nehledáme možnosti, jak ho dosáhnout... A paradoxně, ačkoli bychom to čekali, Ježíš dnes říká o ohni, tedy že „nepřinesl mír, ale rozdělení“... Abychom však tato Ježíšova slova nepochopili povrchně, je dobré se podívat na stejný text u Matouše. Tam Ježíš neříká o ohni nepokojů a rozdělení, ale, že „přinesl meč“ (srov. Mt 10,34-39). Tímto slovem se nám otvírá mnoho odkazů na jiná místa Nového zákona: Stařec Simeon říká Marii: „že její srdce pronikne meč, aby vyšlo najevo smýšlení mnohých srdcí'“ (srov. Lk 2,35). V listu Efezským říká autor: „Přijměte meč Ducha svatého, jímž je Boží slovo“ (srov. Ef 6,17). A konečně v listě Židům najdeme v tomto smyslu výrok: „Boží slovo je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvojsečný meč, proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy a myšlenky srdce“ (srov. Žid 4,12). - Onen meč, který Ježíš přinesl; anebo onen oheň, který přišel vrhnout na zem - je tedy jeho Slovo. Autentické hlásání Slova nemůže nikoho nechat úplně v klidu, neboť se dotýká vnitřních citlivých míst člověka. Právě proto je příčinou rozdělení. Otvírá nás pravdě o nás samotných; pravdě, která není příjemná a kterou si nechceme přiznat často ani sami před sebou... Z tohoto pohledu je také jasné, že mír, anebo pokoj, o kterém Ježíš hovoří, že ho nepřišel přinést - je mír falešný, tedy pokoj, který neprýští z hloubi srdce, ale ze spokojenosti se sebou; z iluze, že je vlastně všechno v pořádku... Je to onen povrchní klídek, pod nímž se střádá vnitřní chaos a konflikty, a ty jednoho dne vybuchnou jako sopka... - Ježíš však naopak přináší oheň a meč svého slova právě proto, aby s ním provedl záchrannou operaci - aby vynesl na světlo pravdu, jež nás osvobodí. Zároveň nám však jeho Slovo jednoznačně zvěstuje i skutečnost, že jsme milování bezpodmínečnou láskou, i s veškerými našimi lidskými temnotami, a že si proto opravdu nemusíme na nic hrát. Pak můžeme zakusit opravdový pokoj, Ježíšův pokoj...