20. neděle v mezidobí

20. neděle v mezidobí, Pustějov, Kujavy, Bílov 17.8.2014
Iz 56,1-7    Ž 67    Řím 11,13-32    Mt 15,21-28
Dnes si Boží slovo všímá, dá se tak říct, vztah k cizincům. – Izaiáš v prvním čtení připravuje lid na to, že spása je pro všechny, nejen pro vyvolený národ… A evangelium je o pochopení víry v Boží konání. Přáním pohanské že-ny je uzdravení posedlé dcery. Ale vyjádřením víry je její naprostá jistota o Bo-žím konání v Ježíši, o jeho poslání, a to ke všem potřebným lidem, i když Židé pohany pohrdali. – Počátečné Ježíšovo konání se sice zdá, jakoby nechtěl slyšet její prosbu, ale byla to vlastně katecheze o Boží lásce… - Nejprve Ježíš vůbec nereaguje. Myslím si, že chtěl, aby si učedníci situaci všimli. Ježíš vyučoval ve svém rodišti, ale nebyl přijat a víru tam nenašel. Ale přichází do krajů pohanů, lidí, kterými Židé pohrdají, a hle, jak velkou víru má tato kananejská žena!  - Právě zde se projevuje Boží touha po každé duši! Bůh touží spasit všechen lid. Proto za nás zemřel na kříži, pro naše předky, současníky i lidi budoucí. Spása přišla na tento svět v Ježíši Kristu a my nemáme právo Bohu říkat, komu ano a komu ne! Nebe - Boží příbytky mají být zaplněny všemi dušemi, nemají zůstat prázdné! A nebojme se, že by na nás nezbylo! Ale sobectví, odsuzování, posuzo-vání, nepřijímání Božího řízení v našem životě a neláska nás odvádějí z cesty k Bohu! Nesmíme jednat jako učedníci: „Pošli ji pryč, vždyť za námi křičí.“ 
Nechejme se Ježíšem vyučovat lásce k bližnímu. Soucitnosti s utrpením a starostmi druhých. Mnoho pomůžeme, když jejich starost pouze vyslechneme. A můžeme pomoci i více: modlitbou, almužnou, podporou… - To, že patříme Kristu, nás osvobozuje od sebe samých a uschopňuje nás ke službě pro Boží království. A pokud svému křesťanství rozumíme jinak, pak není naším pánem Bůh, ale my sami sobě. Uvědomit si pravý stav své víry je začátkem k obrácení, ke změně a k nápravě. Naše víra a láska musejí jít ruku v ruce s Boží vůlí. Všich-ni potřebujeme uzdravení: duše i těla. Nechme, aby nás Bůh posiloval ve víře a v lásce tak, jak On chce. Důvěřujme a milujme. Kéž se nám to s Boží pomocí a pod ochranou Panny Marie všem daří.