2. velikonoční neděle

2. velikonoční neděle, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 8.4.2018 Sk 4,32-35 Ž 118 1 Jn 5,1-6 Jn 20,19-31 

Předešlou neděli jsme uvažovali o tom, že učedníci, především jejich zástupci Petr a Jan, zmrtvýchvstalého Pána ještě neviděli a Písmu ještě nerozuměli... - Dnes vidíme apoštoly ve večeřadle. Co prožívali plní strachu za zavřenými dveřmi? Prožívali strach, muka svědomí a zahanbení... Oni přece Krista milovali, a nyní si byli vědomi, že ho opustili. Každý byl uzavřený ve své zahanbenosti, ve své vině... Jak budou dále žít se svou ztracenou důstojností? Jidáš, který se provinil nejhůř, tato muka nevydržel a oběsil se... --- A znenadání tu mezi nimi stojí Pán. Lidsky bychom čekali, že teď jim to všechno vytmaví a pokárá je: „Vy zbabělci, ani mé matce jste nebyli oporou... To ženy se zachovaly jinak... Ani jste mě nepohřbili, to museli udělat dva farizeové...“ Taková, ale i horší sprcha na ně mohla dopadnout. Nic z toho! Pán vidí do srdce, proto říká: "Pokoj vám." Je odpuštěno! A nejen to: "Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny..." Ti, kterým bylo odpuštěno, se mohou stát zdrojem milosrdenství a odpuštění pro druhé... - Ani Tomášovi Pán nic nevyčítá, i když je nápadné, že nepřijímá zvěst ostatních apoštolů a klade si podmínky pro uvěření... S jakou laskavostí mu ukazuje své rány a bok! „Nebuď nevěřící, ale věřící.“ Pán nikoho k víře nenutí. On vstal z mrtvých a zanechal nám dostatek důkazů ve svědectvích těch, kteří ho viděli, abychom mohli věřit... Ponechává však svobodu k výmluvám i těm, kteří věřit nechtějí: aby si svou nevěru odůvodnili, třeba tím, jak to často můžeme slyšet i dnes: že učedníci odnesli jeho tělo; nebo ještě horší výmysly, že byl jen zdánlivě mrtvý a v chladném hrobě se probral a odešel do Indie... Když nevěříme, nebo svoji víru si nechráníme: Čemu všemu pak musí věřit ti, kdo věřit Ježíšovi nechtějí! --- My však věříme, že Ježíš opravdu vstal z mrtvých; věříme v jeho lásku až do krajnosti; věříme, že v milosrdenství Božím je naše spása, když své hříchy litujeme a vyznáváme. Věříme, že „Ježíš je Mesiáš, Syn Boží“, a vírou v něho máme život věčný...