2. neděle v mezidobí

2. neděle v mezidobí Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 20.1.2019 

Iz 62,1-5 Ž 96 1 Kor 12,4-11 Jn 2,1-12 

Pokud chce Bible mluvit o vrcholné radosti nebešťanů, tak ji přirovnává ke štěstí ženicha a nevěsty. Vidíme to jak v SZ (třeba dnešní úryvek prvního čte-ní), tak i v NZ... Ježíš po svém křtu je pozván na svatbu. Nepřichází však, aby tu všechny udivoval svou mocí, ale naopak, aby byl jedním z přísedících hostů. - A v tom se ozve Maria, jeho matka. Přednese problém Ježíšovi. Neprosí, nežádá o zázrak, jen oznamuje: "Nemají vína". - Jenomže evangelium tímto nekončí. I navzdo-ry tomu, že Ježíš chtěl zůstat jakoby v ústraní, záleželo mu, aby svatebčané ne-ostali v hanbě. A proto dělá všechno tak, že ho přitom vidí jen učedníci, Maria a obsluhující, kteří vodou naplnili veliké, asi 30ti-50ti litrové nádoby. Jenom oni byli svědky Ježíšova zázraku. A tím se učedníkům otevřelo srdce pro víru. Po-chopili, že člověk, který jich povolal, má moc měnit věci, zlepšovat, zdokonalo-vat. Tedy i když ostatní hosté netušili odkud je dobré víno, věděli to učeníci, a to bylo v tom čase pro ně velmi důležité. O zázraku v Káně Galilejské nám zanechal zajímavou úvahu sv. Augus-tin: „Zázrak, kterým náš Pán proměnil vodu na víno, není ničím ohromujícím pro ty, kteří vědí, že to udělal Bůh. A opravdu, ten co v den této svatby v jednom okamžiku proměnil vo-du ve víno; je tentýž, co to každý rok dělá s révou ve vinohradu. Voda, kterou sluhové nalili do nádob, byla mocí Boží proměněna na víno stejně, jak se Boží mocí mění na víno voda pa-dající z oblaků... Pokud nás to neudivuje a pokud nad tím nežasneme, to jen proto, že se to stává před našima očima v průběhu celého roku. Ale pokud se nám to zdá samozřejmé, doká-zali bychom to udělat my? A pokud to nedokážeme, proč se nám to tedy zdá samozřejmé?“ Myslíte, že dnes Ježíš už nedělá zázraky? - I my můžeme být svědky Ježí-šových zázraků v našem životě. Samotným zázrakem je například to, že vůbec ještě žijeme. Vždyť kolem nás tolik lidí denně umírá, tolik lidí trpí nevyléčitel-nýma nemocemi,... Nebo tolik lidí hladoví, mnozí trpí přírodníma katastrofy, jsou různě zkoušeny,… Za tento zázrak zdraví a života bychom měli denně dě-kovat (například ráno, hned po probuzení)... I při každé mši svaté ačkoli neproměňuje vodu ve víno, ale dělá ještě větší zázrak a to, že z vína promění svou krev, z chleba zase své tělo a obětuje se za nás na oltáři, aby nás posílil... A vždy, když nám bude něco chybět, bude tu také ta, která se před 2000 lety přihovořila za svatebčany - Panna Maria. Ta totiž s velikou láskou, jako dob-rá matka, vyprosí člověku dary a milosti, které člověk potřebuje. V Marii tedy můžeme najít opravdovou Matku našich srdcí. Vždyť právě na její slovo Ježíš udělal zázrak! Prosme, aby nás tedy i dnes Ježíš svou mocí proměnil....