2. adventní týden

  • úterý po 2. adventní neděle (sv. Mikuláš), Kujavy, H.Životice, 6.12.2016, Iz 40,1-11 

Iziášovo slovo je vskutku radostnou zprávou, protože zaznívá v babylonském zajetí, kdy už hříchy Izraele jsou odčiněny a je třeba Hospodinovi připravit cestu... Boží slovo je trvalé a stále. Je to slovo tvrdé ale současně i něžné zároveň; je to slovo naděje... Podobně je tomu i v evangeliu, kdy se dobrý pastýř vydává hledat zatoulanou ovci. Nechce si ji přivlastnit, ale naopak záleží mu na ní, aby byla šťastná... Dnes, když slavíme sv.Mikuláše, můžeme říct, že Bohu na nás záleží a proto nás obdarovává dobrem, abychom i my dobro nesli dál, protože dobro rodí další dobro... 

 

  • Neposkvrněné početí PM Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 8.12.2016 

Téměř hned v úvodu nového církevního roku a adventní doby si připomínáme výraznou slavnost PM počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Dogma vyhlášené r. 1854 papežem Piem IX. vychází především z prastaré tradice lidového podání... Ačkoli v evangeliu nám zaznívají stejné události jako při jiné slavnosti, a to slavnosti Zvěstování (25.3.); přeci ukazují také na dnešní slavnost, vždyť hned po hříchu Adama a Evy zaznívá i příslib Spasitele narozeného z panny... Modlitba Zdrávas Maria začíná pozdravem archanděla Gabriela. Sám Bůh zdraví tuto prostou dívku skrze svého posla. Těšíme se z této radosti, neboť jí oznamuje plnost Boží milosti, tedy bezhříšnosti... - Další pozdrav dostává Marie od Alžběty při své návštěvě, když přispěchala na pomoc své stárnoucí příbuzné. Alžběta je rovněž naplněna Duchem Svatým a je první v dlouhé řadě generací, které budou Marii blahoslavit. Je požehnaná mezi ženami, protože uvěřila ve slovo Pána. Podobně jako praotec Abrahám se stala požehnáním pro všechny rody země. Maria se stala pro svou víru Matkou všech věřících a všechny národy jí vzdávají díky za to, že dostaly požehnaný plod jejího života, tedy samotného Ježíše... - Při prosbě "Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás... " se připájíme k Alžbětě: "Jak jsem si zasloužila, že Matka mého Pána přišla ke mně?" - Maria je nejen Matka Boží, ale i Matka naše, a tak jí můžeme svěřovat všechny své starosti a prosby. Prosí za nás, jako by prosila za sebe... Když jí svěřujeme své prosby, zároveň se odevzdáváme s ní do Boží vůle. - Když prosíme za nás hříšníky, obracíme se k ní jako k Matce milosrdenství, která je svatá. Svěřujeme jí každý přítomný okamžik svého života, ale zvlášť hodinu své smrti, aby byla při ní, tak jako při smrti svého Syna na kříži. Kéž nás v hodině našeho přechodu z této země přijme jako naše Matka a uvede nás ke svému Synu v nebi... Marie je pro nás vynikajícím, naprosto jedinečným členem církve, vzorem víry, naděje a lásky.

 

  • sobota po 2. adventní neděle, Pustějov, 10.12.2016, Sir 48,1-11 

Eliáš je přirovnán k síle ohně a je i předobrazem Krista a podle slov samotného Ježíše, novozákonním Eliášem je Jan Křtitel...