14. neděle v mezidobí

14. neděle v mezidobí, Pustějov, Kujavy, Bílov 6.7.2014
Zach 9,9n    Ž 145    Řím 8,9-13    Mt 11,25-30

V Matoušově evangeliu slyšíme, jak Ježíš říká: „Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi a já vás občerstvím.“ - Častěji slyšíme v evangeliu výzvu: „Pojď za mnou!“ anebo „Následuj mě!“; ale smyslem následování, je přijít až k němu. Nemáme Ježíše následovat jen jakoby kráčejíc za ním, za jeho zády, ale máme se přiblížit až k němu. A toto se děje v lásce. V lásce se nepřibližujeme zezadu, ale tváří k němu. Pán se obrátil a zastavil, abychom se k němu mohli takto přiblížit. Otočil se asi tak, jako když si zdatný horský vůdce uvědomí, že ostatní za ním nestačí a vyzve k odpočinku. Pán Ježíš slibuje, že nás posilní. Máme přijít k Němu proto, abychom se posilnili. „Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem a naleznete pro své duše odpočinek.“ - Unaveni a přetíženi přicházíme k Pánu a slyšíme, abychom místo svého, vzali jeho jho. V čem spočívá to jeho jho? Naše jařmo spočívá v tom, že chceme všechno dosáhnout vlastní silou. Jeho jho spočívá v tom, že když přijmeme jeho vládu, když ho přijmeme jako svého Pána a svůj život, tak zjistíme, že všechno dobro je ovocem jeho přítomnosti a růstu v nás....
Moudří a chytří se lopotí, aby našli moudrého a mocného Boha, ale nemohou ho najít, protože ho hledají na nesprávném místě – tam, kde by ho oni chtěli mít. Výsledky jejich námahy jsou vyčerpání a přetížení. Ve svém úsilí vše zvládnout, vše stihnout, vše zařídit a vše vykonat podléhají omámení domnělé všemohoucnosti, a tím sami sebe stavějí na místo Boha. - Maličcí hledají Boha tam, kde se on sám zjevuje. Hledají ho v „bláznovství kříže“. Očekávají ho v osobě Ježíše Krista, který se ponížil. „On, ačkoli bohatý - jak říká Pavel v listě Korynťanům - stal se pro nás chudým, abychom my zbohatli z jeho chudoby.“ (srov. 2Kor 8,9). Neznamená to, že by nic nedělali a jen čekali se založenýma rukama. I oni berou na sebe jho každodenních povinností. To je však netlačí k zemi, protože přes veškeré starosti dokáží s vírou vše odevzdávat do Otcových rukou…
S pokorou dovolme Ježíšovi přistoupit k nám, občerstvit se jeho tělem a ním posílení kráčet s lehkostí životem v ústrety věčné blaženosti…