1. postní neděle

1. postní neděle A Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 5.3.2017 

1 M 2,7-9.3,1-7 Ž 51 Řím 5,12-19 Mt 4,1-11 

První čtení z knihy Genesis a druhé čtení z listu sv. Pavla Římanům nám odhalují, že s naším světem není něco v pořádku; že do světa vnikl hřích... Zvykli jsme si nevěřit jiným; že ve světě je mnoho zla; že lidi umí druhým ubližovat… Ano, hřích je něco reálné; něco na co jsme si už sice zvykli, ale přece uznáváme, že nás zaskočí: především když jsme my ti, kteří byli okradeni, pomluvení, poníženi,… - tehdy plně chápeme, že zlo by nemělo v tomto světě existovat. Pokud toto všechno poznáváme, pokud alespoň vírou vidíme jiný lepší svět - Boží svět, uvědomujeme si, že musíme něco udělat k nápravě poměrů. Ježíš nám dává příklad, že „to něco k nápravě“ je půst. Ježíš však nemyslí pouze půst od jídla, ale především půst vnitřní, tedy obrácení... Máme tedy činit pokání a začít každý od sebe… - Co říkají o půstě staří církevní učitelé? Sv.Bazil postní praxi komentuje: „Protože jsme se nepostili byli jsme vyhnáni z ráje. Proto se budeme postit, abychom znovu do ráje vstoupili.“ - Sv.Jan Zlatoústý říká: „Půst těla je pokrm pro duši. Není možné, aby oheň hořel ve vodě. Není možné pokání bez půstu.“ - Snad nejvýstižnější výrok, který zahrnuje všechny oblasti, kde půst blahodárně působí, pochází od sv. Atanáše: „Pohleď na to, co způsobuje půst! Uzdravuje nemoci, tlumí tělesné žádosti, zahání zlé duchy, dodává mysli větší jasnost, očišťuje srdce, posvěcuje tělo a postupně člověka přivádí před Boží trůn. Velkou silou je půst a vede člověka k velkým úspěchům.“ - Tělesný půst musí být doprovázen postem ducha, tedy vnitřním obrácením. O tom mluvil Ježíš v dnešním evangeliu, že základem lidského života není pozemský chléb, ale především Slovo živého Boha… - „Proti žádosti těla - říká sv.Augustin - je půst; proti žádosti očí almužna; a proti pýše života modlitba.“ Možná si řekneme, co zmůže můj půst proti zlobě celého světa? Na počátku světové zkázy stojí jeden člověk - Adam, jak říká sv. Pavel v listě Římanům: „Jako skrze jednoho člověka přišel na tento svět hřích a skrze hřích smrt; tak skrze Ježíše Krista přišlo celému lidstvu ospravedlnění…“ A tak se i každý z nás může půstem přiblížit více k Ježíši a začít měnit se, aby se tímto nenápadným způsobem měnil i celý svět….